Отделение по педиатрия е разкрито на 20.02.1948 г. с амбулатория и стационар със 17 легла извън територията на болницата – началник д-р Михо Д. Михов с помощнички една милосердна сестра и една самарянка в сградата на бивш „Дом майка и дете“.

Четири години по- късно Отделение по педиатрия е с над 40 легла и е на територията на болницата. През 60- те години към отделението е разкрит и филиал за ревматично и сърдечно болни деца, който функционира до 1993 г. Качествен скок в диагностичната работа и квалификацията на работещите в Отделение по педиатрия има през 1979 г. с разкриването на Клиниката по детски болести- филиал на ВМИ гр.Варна, с ръководител доц. Бояджиев. До 1996 год. в лечебното заведение функционираха две детски отделения- Детско вътрешно отделение и Детско кърмаческо отделение. Две години по- рано беше присъединено към Инфекциозно отделение и отделно функциониращото до 1994 г. Детско инфекциозно отделение.

Oтделението по педиатрия в „МБАЛ –Добрич”АД разполага с модерна база, разположена на четвърти етаж, Хирургически корпус, с обособени два сектора- „Интензивен” и „Общ”.

Структура на Отделение по педиатрия:
2- ро ниво на компентентност в съотвествие с утвърдения медицински стандарт „ Педиатрия”:
Отделението разполага с 27 легла с дейност: 12 легла- първо ниво; 15 легла- второ ниво, в т.ч легла за интензивни грижи- 5 места. Места за амбулаторна процедура- 1.

Отделение по педиатрия разполага с площ достатъчна за осъществяване на съвременни болнични грижи. Обособена е ВИП стая със заплащане по Ценоразпис на лечебното заведение за платени медицински и други услуги.

Дейността в Отделение по педиатрия се осъществява, според действащото законодателство, правилата за добра медицинска практика и утвърдения Медицински стандарт „Педиатрия”.
Отделение по педиатрия гарантира денонощна безотказна 24- часова непрекъсната спешна медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти от 0 до 18 години.

Спазват се правилата за предоставяне на информация за всеки пациент (в отделението по педиатрия информацията се предоставя и се взема писмено съгласие от родителите или неговия законен представител), относно провеждане на предстоящи диагностични и лечебни процедури, ползите и рисковете от тях и съществуващи алтернативи. Спазват се задължителните изисквания за получаване на информирано съгласие от пациента или законен негов представител за всяка приложена му диагностично-лечебна процедура и манипулация.
Спешният болничен комплекс за Отделение по педиатрия е съобразен с разпоредбите на стандарт „ Спешна медицина”. Броят легла за СБЛК в Отделение по педиатрия е 15. Хоспитализация на пациенти от СБЛК се осъществява след преглед от дежурен лекар в СО и специалиста по педиатрия, дежурен в Отделение по педиатрия.


Oтделение по педиатрия в „МБАЛ –Добрич”АД разполага с екип, който е високо квалифициран, с голям клиничен опит. Специалистите по детски болести са добре познати на педиатричната общност и населението. Работи се в тясна колаборация с експерти от водещи педиатрични клиники в страната. Оказва се денонощна консултативна и лечебно-диагностична помощ от утвърдени лекари и спецалисти в областта на основните направления на клиничната педиатрия.
На щат в Отделение по педиатрия са 8 лекари. Шестима са с призната специалност по педиатрия. Началник отделение има и тясна специалност по детска ревмокардиология. Двама са специализанти по педиатрия. . Лекарският състав осъществява планови и спешни консултации във всички отделения на болницата.

Д-р Йовчо Йовев – Началник отделение
Д-р Юлияна Янакиева – лекар
Д-р Веселка Цацова – лекар
Д-р Николина Колева – лекар
Д-р Яница Радева – лекар
Д-р Кристина Желязкова – лекар
Д-р Мирена Николова – лекар специализант
Д-р Айхан Ахмедов – лекар специализант

В отделението работят общо 11 медицински сестри, от които една старша медицинска сестра и един медицински секретар.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С НЗОК ПО СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

29 Остра и изострена хронична СН без механична вентилация
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
34 Диагностика и лечение наартериална хипертония в детска възраст
35 Диагностика и лечение нахипоксемични състояния при вродени сърдечни състояния в детскавъзраст
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
41.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
62.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години
63.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години
68.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години
78.2 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
87.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
88.2 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии
АПр 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
АПр 33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

Контакти:
Централа: 600 488,
вътр.361 – Детски консултативен кабинет /ДКК/
вътр.341 – манипулационна основен сектор
вътр.319 – манипулационна интензивен сектор
вътр.219 – лекарски кабинет
вътр.306 – старша медицинска сестра, мед.секретар