Отделението е създадено през 1981 год.и е специализирано за лечение на остри и хронични бъбречни заболявания, чрез извънтелесно очистване на кръвта. Разположено е в западното крило на Терапевтичния блок: І-етаж.


ЗАДАЧИ:

В Отделение диализно лечение се извършва:
Програмно хемодиализно лечение при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, предоперативни и следоперативни хемодиализи.
Хемоперфузии, карбохемоперфузии при болни с екзогенни и ендогенни остри интоксикации.
Подготовка, обучение и диспансерно наблюдение на пациенти с различна степен на бъбречни увреждания в преддиализния стадии.
Подготовка на пациент и донори за бъбречна трансплантация.
Поставяне на временен съдов достъп за хемодиализа.
Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен и диализен стадий с Еритропоетин и желязо.
Амбулаторно лечение на ренална остиодистрофия на преддиализни и диализни пациенти.
Консултативна нефрологична помощ на територията на „МБАЛ Добрич „АД


Техническа съоръженост:
Отделението разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода, чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура. Възможности за индивидуализиране на бикарбонатната хемодиализа: избор на хемодиализатор,индивидуален профил на ултрафилтрация и натриев градиент по време на хемодиализата. Три апарата : Nipro Surdial 55 plus, деcет апарата: „Fresenius” от тях: 4 апарата 4008В , 1 – 4008S, 1- 4008H, 3-2008E и 1-1008 за осъществяване на спешни хемодиализи монтирана в ОАИЛ при трисменен режим на работа.

Колаборация:


Осигуряване на денонощна консултативна помощ в Добричка област и животоспасяващо диализно лечение на всички пациенти с остра и терминална бъбречна недостатъчност от региона.


Персонал:
Квалифициран ,съвременен ,отзивчив и любезен висш,полувисш и технически персонал,предлагащ качествено лечение и приятна атмосфера за работа. В него работят 4 лекаря:

– Д-р Светла Илиева- началник отделение
– Д-р Весела Станева
– Д-р Мариян Цанов

Отделение „Диализно лечение” обслужва Област Добрич , като се провежда извънбъбречно очистване на кръвта чрез: хемодиализа, хемофилтрация, хемодиафилтрация, хемосорбция, реинфузия на асцитна течност. Лекуват се пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, остри интоксикации, хиперкалиемия, тежък нефрозен синдром, рефрактерна на лечение с диуретици тежка сърдечна недостатъчност с оточен синдром. В момента на хрониодиализно лечение са 74 пациента. Включени в регистъра за бъбречна трансплантация са 17 болни. До сега са трансплантирани 11 пациента- 4 в чужбина и 7 в България.