Разположение:


Отделението по Образна диагностика е разположено в двата болнични корпуса, като приоритетно стационарните пациенти се обслужват в Хирургическия корпус, а спешните амбулаторни пациенти в Терапевтичния.

Персонал:


Персонала е представен от 5-ма лекари – двама с призната специалност по Образна диагностика, един – със специалност Нуклеарна медицина и двама специализанти.

Началник отделение – д-р Валентин Николов Димитров
Образование – висше медицинско – лекар. Призната специалност по Образна диагностика.
Квалификационни курсове – по ултразвукова диагностика, мамография, компютър томография, интервенционална рентгенология, ядрено – магнитен резонанс д-р Валентин Димитров
д-р Даниела Иванова Демирева- специалност вътрешни болесит и образна диагностика
д-р Даринела Василева Ханджиева
Образование – висше медицинско – лекар. Призната специалност по Нуклеарна медицина.
Квалификационни курсове – по ултразвукова диагностика

д-р Даринела Ханджиева

Д-р Йордан Димитров Борисов- специализант „Образна диагностика“

Представяне:
Отделението по образна диагностика е разположено в двата корпуса на „МБАЛ – Добрич“АД.Медицинският персонал се състои от петима лекари, седем рентгенови лаборанти и две медицински сестри. Всички са висококвалифицирани. Апаратурата, с която работим , дава възможности за образни изследвания на всички органи и системи. Наличния спирален компютър томограф и допълнителната работна станция дават възможности за изследвания, които са високоинформативни и на територията на областта се провеждат единствено при нас. Целият персонал е преминал обучение за работа с тази апаратура.

Образна диагностика МБАЛ Добрич Образна диагностика МБАЛ Добрич

В отделението се провеждат всички видове конвенционални рентгенови изследвания. Освен това се правят контрастни изследвания на всички органи и системи. Персонала е подготвен и провежда изследвания и палиативни лечебни процедури, които са уникални за областта. Тук влизат ангиографии на крайници, моз.съдове, реновазографии и аортографии. Плеврални дренажи.

Под КТ контрол се провеждат транскутанни биопсии на черен дроб, панкреас и бели дробове. Поставят се перкутанни нефростоми.

Разполагаме с апаратура за конвенционални рентгенови изследвания на всички органи и системи. Компютърния томограф е последен модел от трето поколение и е с възможност за програмно управление.

Отделението е на 24 часов работен режим и работи в тясна колаборация със структурите за Спешна медицинска помощ. Отличната подготовка на персонала, наличието на добра апаратура и широката гама от изследвания и процедури гарантират високото качество на диагностичния процес.

Видове изследвания:
– целия пакет конвенционални изследвания -нативни рентгенографии и рентгеноскопии на всички органи и системи,контрастни изследвания на отделителна,храносмилателна и нервна с-ми.
– палеативни процедури дренажи и пункции.Биопсии на черен , бял дроб и панкреас.
– аксиални и спирални компютъртомографии,компютърна съдова диагностика и анализ на костна плътност със специализиран софтуер.
– контрастни КТ изследвания.

Всички апарати, за които това се изисква, са снабдени с устройства за измерване дозата на пациент.