Отделението по Образна диагностика е разположено в двата болнични корпуса, като приоритетно стационарните пациенти се обслужват в хирургическия корпус, а спешните амбулаторни пациенти в терапевтичния корпус. В хирургичният корпус са разположени двата компютърни томографа, на които се обслужват стационарни пациенти и такива от доболничната помощ.

Персоналът е представен от 4-ма лекари на график – трима с призната специалност по Образна диагностика, един – със специалност Нуклеарна медицина и освен тях се обучават и двама специализанти.

д-р Валентин Николов Димитров – началник отделение.
Образование – висше медицинско – лекар. Призната специалност по Образна диагностика.
Квалификационни курсове – по ултразвукова диагностика, мамография, компютърна томография, интервенционална рентгенология, ядрено – магнитен резонанс. Здравен мениджмънт.
д-р Даниела Иванова Демирева -ординатор – призната специалност вътрешни болести и образна диагностика.
Образование – висше медицинско – лекар.
Квалификационни курсове – конвенционална абдоминална ехография, ехография на повърхностни структури и доплерова ехография на коремни органи.
д-р Йордан Димитров Борисов –ординатор, призната специалност по образна диагностика.
Образование – висше медицинско – лекар
д-р Даринела Василева Ханджиева – ординатор.
Образование – висше медицинско – лекар. Призната специалност по Нуклеарна медицина.
Квалификационни курсове – по ултразвукова диагностика.
Жулиета Максимова Константинова – старши рентгенов лаборант

Апаратура:
6-срезов спирален компютърен томограф „Филипс“;
32- срезов спирален компютърен томограф „Сименс“;
Дигитален рентгенографски апарат „Йота“;
Комбиниран дигитален апарат за рентгенографии и рентгеноскопии с ангиографска приставка;
Аналогови рентгенографски апарати;
Мобилни рентгенографски апарати;
Ултразвуков апарат с възможности за доплерово изследване.


Отделението по образна диагностика е разположено в двата корпуса на „МБАЛ – Добрич“ АД.Медицинският персонал се състои от четирима лекари, четири рентгенови лаборанти и две медицински сестри. Всички са висококвалифицирани.
В отделението се провеждат всички видове конвенционални рентгенови изследвания. Освен това се правят контрастни изследвания на всички органи и системи. Персоналът е подготвен и провежда изследвания и палиативни лечебни процедури, които са уникални за областта.
Под КТ – контрол се провеждат транскутанни биопсии на черен дроб и бели дробове. Поставят се перкутанни нефростоми. Извършват се и плеврални дренажи.
Отделението е на 24 – часов работен режим и работи в тясна връзка със структурите за Спешно отделение. Отличната подготовка на персонала, наличието на добра апаратура и широката гама от изследвания и процедури гарантират високото качество на диагностичния процес.

На територията на отделението се провеждат и образни изследвания към медицински център „Добрич ЕООД“.