Основна цел на клиничната лаборатория (КЛ) е да гарантира високо-
квалифицирано обслужване на всички категории потребители чрез осигуряване на достатъчни по обем и спектър, надеждни и информативни лабораторни изследвания.

КЛ предлага широк спектър от лабораторни параметри и според
обхвата на показателите си и обема на дейността си отговаря на II ниво на компетентност съгласно медицинския стандарт по специалността, а за някои показатели – на III ниво.

КЛ при МБАЛ Добрич е получила четирикратно много добра акредитационна оценка.

Удовлетвореността на пациентите и потребителите от оказаната услуга в КЛ се постига чрез определена политика по организация и управление на качеството, която включва:

 • създаване на адекватни условия за работа;
 • използване на съвременни и утвърдени методи и апарати за лабораторен анализ;
 • квалификация на кадрите;
 • осъществяване на лабораторен контрол чрез изграждане на специфична система за управление на качеството в различните етапи на лабораторния процес;
 • редовно участие в националната система за външна оценка на качеството;
 • въвеждане на нови технологии и показатели.

КЛ разполага със следните кадри:

 • лекар със специалност по клинична лаборатория – началник на КЛ;
 • лекар – специализант по специалността;
 • химик;
 • 10 медицински специалисти (лаборанти);
 • 2 санитари.

Старшата лаборантка притежава следдипломна квалификация по „Социални дейности” . Останалите лаборанти са с дългогодишен трудов стаж по специалността.

Д-р Румена Божилова – началник на клиничната лаборатория

Специализации :
– висше образование по медицина – МУ Варна
– специалност по Клинична лаборатория

Следдипломна квалификация:
1. Специализация в Швейцария 1993г.
2. Курсове и семинари:
• „Лабораторна диагностика на ендокринните заболявания” 2000 г.;
• „Нови аспекти на клинично-лабораторната диагностика” 2001г.;
• „Туморни маркери в онкологичната практика” 2004 г.;
• „ Актуални проблеми на клиничната лаборатория” 2004 г.;
• „Съвременни проблеми и нови показатели в клиничната лаборатория”
2004 г,;
• „Имунодиагностика в клиничната практика” 2005 г.;
• „Осигуряване на качеството в клиничната лаборатория” 2006 г.:
• „Хормони и други биомаркери” 2007 г.
• „Осигуряване на качеството в клиничната лаборатория”:
• „Нови технологии в клиничната лаборатория”;
• „Новости в клинично-лабораторната практика у нас” 2010 г.;
• „ Прилагане на системата за управление на качеството съгласно
стандарта ISO 15189:2007 в медицинската лаборатория” 2010 г.;
• „Актуални проблеми в хематологията и хемостазата” 2016 г.
• „Актуални проблеми на клиничната лаборатория” 2017 г.;
3. Редовно участие в национални и международни конференции и конгреси по Клинична лаборатория 2001-2019г.
4. Технически курс за обучение за работа с биохимичен анализатор в централата на Beckman Coulter – Швейцария.

Лабораторията е оборудвана със съвременни апарати на утвърдени и водещи фирми в областта на лабораторната диагностика, които отговарят на международните стандарти по качество.

Наличната апаратура включва:
• Два хематологични анализатора за 3-типно и 5-типно диференциално броене
• Автоматичен селективен анализатор за клинично-химични, имунохимични анализи и анализ на електролити
• Автоматичен коагулометър
• Два автоматични имунологични анализатора
• Глюкоанализатор
• Стрип-ридер за отчитане на тест-ленти за уринен анализ.

Лабораторните анализатори и съоръжения се инсталират и поддържат от оторизирани сервизи на фирмите производители и специализирани технически служби.

В КЛ се използват утвърдени, препоръчани в медицинския стандарт методи за лабораторен анализ, което гарантира високо аналитично качество, точност и надеждност на лабораторните резултати.
Лабораторията разполага с необходимите за лабораторната дейност
технически съоръжения – центрофуги, микроскопи и др., както и с лабораторна информационна система, свързана с болничната информационна система.
Процесът на пълна автоматизация на апаратурата в КЛ е почти изцяло завършен. Наличните системи и платформи дават възможност за извършване на следните видове изследвания:
1. Хематологични и цитологични
2. Хемокоагулационни – всички рутинни показатели, количествено
определяне на D-Dimer
3. Клинично-химични, вкл. електролити, C–реактивен протеин, микроалбумин в урината, гликиран хемоглобин
4. Сърдечни маркери: високочувствителен тропонин I, CK-MB – количествено определяне
5. Изследвания на кръвни газове и алкално-киселинно равновесие
6. Изследвания на урина, пунктати и др. биологични материали
7. Имунологични изследвания:
– хормони и маркери за диагностика на заболявания на щитовидната жлеза – FT4, TSH, Anti – TPO;
– туморни маркери – PSA, CA 15-3.

КЛ е част от диагностично-консултативния блок на МБАЛ Добрич. Работните помещения са разположени в две отделни крила.

Телефони за връзка:
058 600 488/ вътр. 218 и 303 лаборанти;
058 600 488/ вътр. 301 – началник КЛ