Медицински център

Представяне

    На територията на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Добрич АД, функционира Здравно-консултативния център (ЗКЦ). В Здравно-консултативния център се извършват здравно-информационни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 г., с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на посочените целеви групи.

    Финансирането на дейностите в Здравно-консултативния център се извършва по Програма към МЗ.

    Дейностите в ЗКЦ са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК, от застрахователни дружества и от специализирани научно-изследователски програми.

    Услугите, предлагани в Здравно-консултативния център се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари (специалисти по акушерство и гинекология, по неонатология, по педиатрия и др. при необходимост), медицински сестри/акушерки, както и от немедицински специалисти (социален работник и психолог). Услугите се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя (с транспорт на лечебното заведение) при предварително изготвен график.

    ЗКЦ обслужва пациенти на град и област Добрич.

    Участието на потребителите като ползватели на услугите е доброволно.

    Здравно-консултативният център разширява и допълва дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози. Основна цел в работата на ЗКЦ е подобряване на майчиното здраве и здравето на децата до 18 г. (подобряване на показатели, свързани със здравето на младите хора, бременните, децата и двойките чрез насърчаване и подкрепа, както и чрез подпомагане на достъпа до здравни грижи).

    Приоритети в работата на Центъра:

     1. Повишена информираност на бременните, двойките, децата и техните родители по различните аспекти на репродуктивното здраве;

     2. Подобрено здравно обслужване на бременните жени, двойките, майките и децата чрез предоставяне на интегрирани здравно-консултативни услуги;

     3. Превенция на усложненията при деца с хронични заболявания чрез прилагане на комплексно интердисциплинарно обслужване;

     4. Подобрени грижи за недоносените деца, вкл. наблюдение и рехабилитация;

     5. Превенция и ранна интервенция на уврежданията при децата.

    Именно за реализацията на тези приоритети е създаден интегрираният Здравно-консултативен център.

    Дейността на ЗКЦ е насочена към изпълнение на следните основни задачи:

  •  активно издирване на целевите групи за обхващане с комплекс от здравни и социални услуги в зависимост от потребностите;
  •  подпомагане достъпа на целевите групи до системата на обществено здравеопазване, социалните услуги и подпомагане;
  •  подготовка за родителство и подкрепа за добро родителство;
  • идентифициране на рискови фактори, в т.ч и социалните с негативно влияние върху здравето,  развитието на детето, и качеството на родителските грижи;
  • координиране и осигуряване на медицински грижи при бременност с патология;
  • организация на биохомичен скрининг при бременните жени от региона;
  • неонатални скринингови изследвания (провеждане на неонатален слухов скрининг на всички новородени деца и др.); 
  •  подпомагане отглеждането на детето в семейна среда в съответствие с неговата възраст, вкл. чрез патронажни грижи;
  • регистрация на здравно-неосигурени бременни с патологична бременност и родилки, на недоносени деца и на деца с хронични болести и/или с увреждания.     

    Предоставянето на специализирани консултации от медицински и немедицински специалист/и за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в ЗКЦ или в дома се извършва и чрез насочване на пациента от:

     – ОПЛ на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в осигуряване;

     – лекари специалисти (педиатри, акушер-гинеколози и др.) от извънболничната медицинска помощ, осъществяващи наблюдението на детето/родилката/бременната;

     – здравни медиатори;

     – насочване от други лечебни заведения от болнична помощ;

     – насочване от детски ясли, детски градини, училища;

     – насочване от Дирекции „Социално подпомагане”;

     – насочване от доставчици на социални услуги за деца и семейства в общността.

    В случаите, когато пациентите/техните законни представители се обърнат самостоятелно и заявят своята потребност от услуга получават подробна информация за реда и условията за прием в Центъра.

    Здравно-консултативният център (ЗКЦ) за майчино и детско здраве е позициониран на територията на „МБАЛ-Добрич” АД – Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102.

    За дейността на ЗКЦ са осигурени: координатор, социален работник, психолог и всички налични медицински специалисти от лечебното заведение.

Данни за контакт:

     –   Координатор: Веселина Митева;

     –   тел. 058/600 488, вътр.355; GSM 0884 540 983;

     –   работното време от 07.30 до 12.30 ч и от 13.00 – 16.00 ч. всеки делничен ден.

 

  

ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ

НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА,

РОДИЛКИ И БРЕМЕННИ С ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА

В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

 

ПОНЕДЕЛНИК

                                                                                  07.30 ч. – 10.30 ч. Детски лекар (ЗКЦ);

                                                                                  10.30 ч. – 12.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);

                                                                                  14.00 ч. – 16.00 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар).

 

ВТОРНИК

                                                                                  07.30 ч. – 10.30 ч. Акушер-гинеколог (амбулаторно);

                                                                                  10.30 ч. – 12.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);

                                                                                  14.00 ч. – 16.00 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар).

 

СРЯДА

                                                                                  07.30 ч. – 09.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);

                                                                                  10.00 ч. – 12.00 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар)

                                                                                  12.00 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ).

 

ЧЕТВЪРТЪК

                                                                                  07.30 ч. – 10.30 ч. Детски лекар (ЗКЦ);

                                                                                  10.30 ч. – 12.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);

                                                                                  14.00 ч. – 16.00 ч. Домашни посещения от медицински/немедицински специалисти.

 

ПЕТЪК

                                                                                  07.30 ч. – 13.30 ч. Акушер-гинеколог (амбулаторно);

                                                                                  10.30 ч. – 12.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);

                                                                                  14.00 ч. – 16.00 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар).

Проекти