ОБЯВA за непроведен търг с явно наддаване за обект 1.1., обект 1.4. и обект 1.5 – помещения и площи от недвижим имот на „МБАЛ-Добрич”АД, гр. Добрич

Лечебното заведение Обявява, че въз основа на представения Протокол № 1/26.05.2023 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №…

Обявление за провеждане на явен търг за отдаване под наем помещения и площи от недвижими имоти, собственост на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич.

Търгът се открива с Решение № 1/26.03.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, с което е утвърдена…