Микробиологична лаборатория се позиционира на V и VІІІ етаж в Хирургичния корпус на лечебното заведение.
Обособена е в три сектора: сектор Бактериология, Серология и ТБК лаборатория.

ПЕРСОНАЛ:

Началник отделение:
Д-р Здравка Тодорова Танкова – със специалност по Клинична Микробиология
В отделението работят – 1 старши мед.лаборант, 3 мед.лаборанта /СЗГ/, 1 биолог и 1 санитар

Микробиологична лаборатория е оборудвана със съвременни модели апарати , работи по утвърдени стандарти и по правилата на добрата лабораторна практика. Защитила е сертификати за външен контрол по качеството с отлична оценка от НЦЗПБ. Отговаря на ІІ-ро ниво на компетентност съгласно медицинския стандарт по Микробиология.
В лабораторията се осъществява високоспециалнизирана болнична и доболнична микробиологична, серологична и туберкулозна диагностика чрез съвременни диагностични методи, осигуряващи бърз и качествен лабораторен резултат.
Основни дейности са: приемане и обработване на всички видове секрети-гърлен, носен и др., материали от генитална система, урини за урокултури, копрокултури, рота- и аденовируси от фецес, Helicobacer pylori, Clostridium defficile, Campylobacter, кръв за хемокултура, хепатитни вируси – А,B, C и HIV. В лабораторията се извършва определяне и съвременна интерпретация на чувствителността на изолираните микроорганизми към антибактериални лекарствени средства, консултация при избор на антимикробна терапия. Извършва се микробиологична диагностика на Туберкулоза-единствена за региона. Лабораторията работи по Националната програма за Превенция и Контрол на Туберкулозата в България.

Отделението разполага с полуавтоматизирана система за биохимична идентификация CRYSTAL, апаратура за серологична диагностика по метода на ELISA, ламинарен бокс клас ІІ, апарат за хемокултури BACTEC.

КОНТАКТИ:
058/600 488 – Централа на МБАЛ – Добрич АД
вътр. – 487 сектор Бактериология
вътр. – 207 сектор Серология
вътр. – 367 ТБК лаборатория