В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве (ЗКЦ) при Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Добрич АД се осигурява комплексно обслужване на деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, здравно неосигурени бременни жени, бременни с патология на бременността и/или родилки.

 Стратегическата цел на центъра е подобряване на показатели, свързани със здравето на бременните, майките, децата и подрастващите, чрез подобряване на достъпа до здравни услуги извън обхвата на здравното осигуряване, осигуряване на подкрепа за добри практики в областта на интегрираните здравно-социални услуги.

В ЗКЦ се предоставят безплатно специализирани консултации от медицински (лекари) и немедицински (психолог и социален работник) специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, здравно неосигурени бременни жени  и/или родилки. Извършва се и неонатален слухов скрининг на новородените деца с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха на новороденото дете. 

 Потребителите могат да бъдат насочвани към Центъра от:

– общопрактикуващи лекари (ОПЛ);
– лекари от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ;
– лекари от лечебни заведения;
– лекари от специализирани институции за деца или от социални услуги – резидентен тип;
– медицински и немедицински специалисти от детски заведения – детски ясли, детски градини, училища;
– здравни медиатори;
– служители от дирекции за социално подпомагане;
– местни власти;
– доставчици на социални услуги в общността (семейно-консултативни центрове и други структури), предоставящи услуги за деца и семейства на територията на област Добрич.

Центърът предоставя услуги на потребители само от област Добрич. В ЗКЦ се извършват консултации и за бременните жени, родилките и децата, граждани на Украйна, упражняващи правото си на временна закрила.

Здравно-консултативният център (ЗКЦ) за майчино и детско здраве е позициониран на територията на „МБАЛ-Добрич” АД – Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102. 

За дейността на ЗКЦ са осигурени: координатор, социален работник, психолог и медицински специалисти от лечебното заведение.

Данни за контакт:

координатор: Веселина Митева;
тел. 058/600 488, вътр.355; GSM 0884 540 983;
работното време от 07.30 до 12.30 ч. и от 13.00 – 16.00 ч. всеки делничен ден.

Консултациите се извършват на място в ЗКЦ и/или на адрес с транспорт на лечебното заведение по график: 

ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА, РОДИЛКИ И БРЕМЕННИ С ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД 

ПОНЕДЕЛНИК

07.30 ч. – 09.30 ч. Административна дейност;
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
09.30 ч. – 11.30 ч. Психолог (стационар); 
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (стационар);
11.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (ЗКЦ);
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер – гинеколог (ЗКЦ)
14.00 ч. – 15.00 ч. Социален работник (стационар);
15.00 ч. – 16.00ч.  Социален работник (ЗКЦ).

ВТОРНИК

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ);
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (стационар);
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Акушер – гинеколог (ЗКЦ)/Детски лекар (ЗКЦ);
14.00 ч. – 15.00 ч. Социален работник (стационар);
15.00 ч. – 16.00ч.  Социален работник (ЗКЦ).

СРЯДА

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (ЗКЦ);
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (стационар); 
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (стационар);
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер-гинеколог (ЗКЦ);
14.00 ч. – 15.00 ч. Социален работник (стационар);
15.00 ч. – 16.00ч.  Социален работник (ЗКЦ).

ЧЕТВЪРТЪК

07.30 ч. – 10.30 ч. Психолог (стационар);
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (стационар);
10.30 ч. – 13.30 ч. Психолог (ЗКЦ); 
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер – гинеколог (ЗКЦ)
14.00 ч. – 15.00 ч. Социален работник (стационар);
15.00 ч. – 16.00ч.  Социален работник (ЗКЦ).

ПЕТЪК

07.30 ч. – 13.30 ч. Посещение на адрес;
08.00 ч. – 10.00 ч. Социален работник (ЗКЦ);
08.00 ч. – 10.00 ч. Психолог (стационар);
10.00 ч. – 12.00 ч. Социален работник (стационар);
10.00 ч. – 12.00 ч. Психолог (ЗКЦ);
13.30 ч. – 16.00 ч. Детски лекар (ЗКЦ)/Акушер-гинеколог (ЗКЦ)
14.00 ч. – 15.00 ч. Социален работник (стационар);
15.00 ч. – 16.00ч.  Социален работник (ЗКЦ).