Във връзка с новите правила, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) предлагаме на вниманието Ви следната информация:

 

  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДОБРИЧ“ АД е юридическо лице, вписано в търговския регистър с ЕИК 124141302, със седалище в гр. Добрич и адрес на управление: ул. „Панайот Хитов“ 24.

  Дружеството обработва лични данни във връзка със своята дейност и само определя целите и средствата за обработването им. В този случай Дружеството действа като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните.

  С длъжностното лице по защита на личните данни Стоян Пеев можете да се свържете на телефон 058 600488, втр. 288 или на ел.поща: oblb@bergon.net.

  Съгласно Общия регламент относно защитата на данните „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

  Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

  Обработването на лични данни е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

1. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

2. обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

3. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

4. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

5. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 

  Не е необходимо изричното съгласие на лицата, чиито лични данни се обработват на основание, предвидено в чл. 6, параграф 1, букви „б“ и „в“ от Общия регламент относно защитата на данните, посочени по-горе в точки 1 и 2.

  Физическите лица, чиито данни се обработват в дружеството са:

– Пациентите;

– Персоналът – работници и служители на дружеството, кандидати за работа.

– Контрагентите – лица, с които дружеството влиза в правоотношения при осъществяването на дейността си

– Посетителите на територията на дружеството.

  След постигане целта на обработване на личните данни, съдържащи се в поддържаните от дружеството регистри, личните данни се унищожават при спазване на процедурите, предвидени в приложимите нормативни актове и във Вътрешните правила за мерките за защита на личните данни, които се прилагат от дружеството.

  В качеството си на субект на лични данни, всяко физическо лице има следните права:

– на достъп до личните данни, свързани с него;

– на коригиране на личните данни, свързани с него;

– на изтриване на лични данни („да бъде забравен“), в случаите, когато личните данни престанат да бъдат необходими с оглед на целите, за които те са били събрани или обработвани по друг начин, когато субектът на данните е оттеглил своето съгласие или е възразил срещу обработването на лични данни, свързани с него, или когато обработването на личните му данни по друг начин не е в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

  Здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация.

 

  Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

– лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;

– съществува заплаха за здравето или живота на други лица, след уведомяване на субекта на данните;

– е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;

– е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

– е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

– е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;

– е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

– е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по КЗ.

 – в други случаи, определени със закон.

  Данните за човешкия геном на лицата са лични данни и не могат да се предоставят на работодатели, здравноосигурителни организации и застрахователни компании.

  Ако искате да упражните някое от правата си посочени по-горе, моля да се обърнете към длъжностното лице по защита на личните данни.

Всяко лице, което смята, че правата ми на защита са нарушени, може да се обърне към Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров“  2, тел. 02 / 9153518, ел.адрес: kzld@cpdp.bg.

Политика за защита на личните данни