Отделение по анестезиология и интензивно лечение

ОАИЛ е основно звено в “МБАЛ – Добрич” АД, осигуряващо лечение на всички пациенти с тежки нарушения в жизнените функции, независимо от характера на основното им заболяване. Осъществява денонощна готовност и провеждане на съвременно обезболяване на хирургически интервенции и болезнени процедури, както и интензивно лечение на тежко болни и болни след разширени оперативни интервенции. 

Лечебно – диагностичната дейност в ОАИЛ се осъществява съгласно приетия Медицински стандарт по анестезиология и интензивно лечение;
Отделението е базирано в близост до операционната зона с осигурен добър достъп за приемане на пациенти от различни отделения и операционните зали. На територията на отделението са разкрити 15 интензивни легла, две от тях – токсикологични.

Отделението разполага със съвременна апаратура и медицински специалисти, гарантиращи денонощна готовност за овладяване на животозастрашаващи състояния:

 • Хеморагичен шок
 • Кардиогенен шок
 • Ритмогенен шок
 • Травматичен шок
 • Алергичен шок
 • Септичен шок
 • Лечение на остра и хронична болка.

В отделението се работи по следните КП:
114 – Интензивно лечение при коматозни състояния неиндицирани от травма;
115 – Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми;
106.1 – Диагностика и лечение на токсоалергични реакции /при лица над 18 години/;
107 – Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови /при лица над 18 години/.

 ДЕЙНОСТ:

 • Основна цел на дейността на отделението е съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика, адекватно наблюдение и интензивно лечение.
 • ОАИЛ гарантира денонощна безотказна планова и спешна анестезиологична помощ на болните от оперативните отделения в МБАЛ и Добричка област.
 • Единствено в ОАИЛ при има възможност да се извършва продължителна белодробна вентилация /ИБВ/.
 • ОАИЛ консултира пациентите от всички терапевтични и хирургични отделения отделения на “МБАЛ – Добрич” АД по проблемите на реанимацията и интензивното лечение, парентералното хранене и шокови състояния.
 • ОАИЛ разполага с отлична материално-техническа база – модерна реанимационна и мониторна апаратура – апарати за изкуствена белодробна вентилация, инфузомати, многофункционални монитори с пулсоксиметри, ларингоскопи с фиброоптика, видео ларингоскоп, многофункционални реанимационни легла.

Високият професионален опит на специалистите, позволява диагностиката и лечението на болни с остро настъпили нарушения в жизненоважните функции или такива с непосредствена заплаха за живота след сложни оперативни интервенции.

 • Осигурява се 24-часово наблюдение и лечение от реанимационен екип.
 • Съвременната анестезиологична апаратура в ОАИЛ, позволява да се работят всички методи на обща, регионална и комбинирана анестезия, с най-съвременни медикаменти и инхалационни анестетици, с оглед осъществяване на “безопасна анестезия” в планов и спешен порядък.
 • Денонощно е осигурен реанимационен екип от реаниматор-анестезиолог и медицинска сестра на разположение.
 • В ОАИЛ работят 4 анестезиолози с призната специалност, лекар със специалност „Токсикология“, 2 специализанти, 16 медицински сестри и 8 санитари.

Д-р Митко Груев – Началник отделение

Милена Димчева – Старша медицинска сестра