Структура

 

Етаж КабинетЛекар
1 Ортопедичен кабинет

д-р Митко Георгиев
д-р Павел Павлов

 

2 Акушеро-гинекологичен   кабинет

д-р Трифон Йорданов

 д-р Стефан Стойчев

2 Терапевтичен и УЗД кабинет

д-р Даниела Демирева

 

2 Нефрологичен кабинет

д-р Албена Василева

 

2

 

 

 

2

 Хирургичен кабинет 

 

 

 

Неврохирургичен кабинет


д-р Мирослав Попов
д-р Юлиян Петков

 

 

д-р Диян Хинков

 

2 Физиотерапевтичен кабинет

д-р Диана Витанова

 

3

 

Кабинет белодробни болести

 

 

д-р Щерю Иванов

3 Очен кабинет

д-р Петър Райчев

 

3

 Неврологичен кабинет

 

д-р Димитър Мартинов
д-р Боряна Илчева
д-р Тодор Ангелов
д-р Донка Пащиева

 

3 Кабинет детски болести

д-р Йовчо Йовев (педиатър / детски кардиолог)
д-р Емилия Баева
д-р Парешка Попова
д-р Юлияна Янакиева
д-р Веселка Цацова
д-р Даниела Денева (педиатър / детски невролог)

 д-р Йовка Тихонова-педиатър/неонатолог

3 Кардиологичен кабинет

д-р Тодорка Василева

 

3 Рентгенов кабинет

д-р Лилия Тодорова
д-р Валентин Димитров
 

 

3Онкологичен кабинет

д-р Касимова

 

4

 Клинична лаборатория

 

 д-р Румена Божилова

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ДОБРИЧ“ ЕООД

 

П О К А Н А

 

 

С цел сключване на договор по чл. 13б от Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала  “Медицински център– Добрич” ЕООД провежда избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при следните условия:

1. Изборът на изпълнител на финансови услуги да се извърши по критерия „икономически най-изгодното предложение”, като се оценяват количествените и неколичествени критерии, посочени по-долу, при използването на следната методика за оценка: К= Кк1+Кк2+Кк3+Кн, където:

К количествени – присъжда се тегло 60% от общата оценка

Кнеколичествени – – присъжда се тегло 40% от общата оценка

 

3.1. Количествен критерий Кк= 60точки

 

Критерий “Обща прогнозна месечна стойност” /Кк1/- изчислява се по следната формула:

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Прогнозен брой за 1/един/ месец

Единична цена, лв.

Стойност, в лв.

1

Междубанков превод

30

 

 

2

Вътрешнобанков превод

10

 

 

3

Междубанков превод –интернет банкиране

10

 

 

4

Вътрешнобанков превод-интернет банкиране

5

 

 

5

Междубанков превод-РИНГС

1

 

 

6

Вътрешнобанков превод- РИНГС

1

 

 

7

Превод масов файл /заплати/

2

 

 

8

Такса месечно обслужване на сметка

1

 

 

 

 

 

Обща прогноза месечна стойност

 

 

 

Кк1 = (Най-ниска обща стойност / Обща стойност на кандидата)*40

 

* Забележка : Предложената от участника такса следва да е положително число и да дава възможност за изчисление по формулата. Общата оценката се закръгля до вторият знак след десетичната запетая и не може да бъде по-ниски от 0,01лева

 

3.1.2. Показател Кк2 – Такса за внасяне или теглене на парични средства в брой в BGN над 1000 лева:

Оценката по този показател се получава по формулата:

Кк2 = Кк2мин. / Кк2у х 15, където:

К9мин. е минималната такса за внасяне или теглене на парични средства в брой в BGN над 1000 лева:

К2у е  таксата за внасяне или теглене на парични средства в брой в BGN над 1000 лева, предложена от участника.

3.1.3. Показател Кк3 – Лихвен процент по разплащателни сметки:

Оценката по този показател се получава по формулата:

Кк3 = Кк3у / Кк3макс х 5, където:

Кк3у е предложеният от участника лихвен процент по разплащателни сметки;

Кк3макс е максималният лихвен процент по разплащателни сметки, предложен от участник.

 

 

3.2. Неколичествен критерий Кн за оценка на офертите на участниците, който има 40 процента относителна тежест в общата оценка и се определя като сбор от оценките по показателите Кн= Б1 + Б2 +Б3+Б4, посочени по-долу:

3.2.1. Показател Б1 – Срочност на обслужване в банката –Наличието на преференции при обслужване  в банката, като корпоративен клиент –  максимална оценка 15т, останалите 5т.

3.2.2. Показател Б2 – Наличие на допълнителни услуги по дебитни карти:

– възможност за овърдрафт по дебитна карта до 5 нетни работни заплати -15т., за по-малко 5т.

3.2.3. Показател Б3 – Наличие на развита АТМ мрежа (две и повече АТМ устройства) на територията на  гр. Добрич: Наличието се оценява с 5 точки, липсата с 0 точки.

3.2.6. Показател Б4 – Наличие на опит на участниците при  предоставяне на  финансови услуги на лечебни заведения /МБАЛ,МЦ,ДКЦ/ през последните 5 години: Наличието се оценява с 5 точки, липсата с 0 точки.

3.3. Комлексната оценка се определя като сбор от оценките по критериите Кк и Кн.

Максималният брой точки е 100. Участникът, който е събрал максимален брой точки по комплексната оценка се класира на първо място. Комплексната оценка ще се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

В случаите, когато има участници с еднакъв брой точки в комплексната оценка, на първо място се класира участникът, който има по-висока оценка по количествените критерий Кк.

В случаите, когато участник е направил нулево предложение по някои от количествените показатели за оценка, във формулите за определянето на оценките, само за целите на оценяването, предложението му ще се приема за направено със стойност „0.01”.

2. Договорът с определения за изпълнител участник ще бъде за срок от 3 години, като този срок може да бъде променян при наличието на нормативни основания за това.

3. Офертите на участниците трябва да съдържат:

3.1. Данни за лицето, което прави предложението (наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, седалище и адрес на управление);

3.2. Предложение за изпълнение, включващо предложения по всички показатели за оценка.

3.3. Срок на валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на представянето на предложението.

 

Текста на поканата може да бъде изтеглен от сайта на министерство на здравеопазването или да бъде получен по електронна поща след заявяване на

e-mail: mc_dobrich@b-trust.org

 

Срок и условия за получаване на офертите: 24.02.2017 год., 16:00 часа в  лечебното заведение в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, стая 203

При събрани по-малко от 5 оферти поканата ще бъде публикувана повторно на 27 февруари 2017г. в сайта на Министерство на здравеопазването. При събиране на необходимият минимум можете да получите информация на телефон 0899 987818 за деня и часа на отварянето на офертите.

 

  

Управител:

Д-р Веселка Цацова

Медицински център – структура