Местоположение:


Отделението е разположено на VІІ етаж в Хирургичен корпус.

Структура


Стационар – 10 легла
Операционна зала
Неврохирургичен кабинет

Състав

Д-р Руслан Николов, специалност „Неврохирургия“- Началник отделение

д-р Руслан Николов
Д-р Ганчо Стоянов- специалност „Неврохирургия“
Д-р Диян Хинков- специалност „Неврохирургия“
Д-р Юлиян Петков – специалност „Хирургия“

Старша мед. сестра- Димитринка Миланова, бакалавър „Управление на
здравните грижи“.

Лечебна дейност
В Неврохирургично отделение се оказва денонощна спешна и планова
неврохирургична помощ на заболявания и състояния:
– Тежки и по-леки черепно-мозъчни травми;
– Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб;
– Дискови хернии;
– Заболявания на периферните нерви и сплитове.
Лечението е съобразено с националните стандарти и новите терапевтични и
хирургични достижения в специалността.

Диагностична дейност
Осигурява непрекъснат достъп до образни и функционални изследвания на нервната
система , като използва съвременната апаратура на лечебното заведение
/ КТ, ЕЕГ, ЕМГ, ултразвук, рентген/
Извършва контрастни изследвания на главен и гръбначен мозък
/ангиографии, миелографии, сакокаудографии/
Провежда спешни и планови консултации с всички необходими специалисти в
състава на болницата.

Консултативна дейност
Чрез своя консултативен кабинет проследява преминалите през отделението болни и
осъществява консултативна медицинска помощ на РБ на територията на област Добрич.
НХО е в тясна колаборация с други звена на лечебното заведение
/ ОАИЛ, НО, Рентгеново отделение, ОФТР и др./
НХО поддържа контакти с Университетски клиники по Неврохирургия в
страната, които оказват методична и клинична помощ.