Отделението по Нервни болести се намира на VII етаж в Хирургичния корпус на МБАЛ гр. Добрич и разполага с 34 легла в 14 болнични стаи и една ВИП стая,от които 10 легла са за интензивни грижи.
5 легла за рехабилитация на болни към отделение по Физикална терапия и рехабилитационна медицина.

Приемно-консултативен кабинет- за приемане на планово болни.
Работен график: 07.30 ч.до 08.30 ч.
В кабинета се извършват прегледи на пациенти след дехоспитализация по Клинични пътеки.

Кабинет по Функционална диагностика- оборудван с апарат за УЗДС и Дуплекс доплер; апарат по ЕЕГ; апарат по ЕМГ.

В отделение по Нервни болести се оказва спешна и планова медицинска помощ, касаеща заболявания на Централна и Периферна нервна система

Човешки ресурси:
2 лекари със специалност Нервни болести и един специализант.
Един от лекарите е сертифициран за извършване на УЗДС и ЕЕГ и един е сертифициран за извършване на ЕМГ .
5 специалисти по здравни грижи, от които старша медицинска сестра –магистър по управление на здравните грижи. Медицинските сестри са сертифицирани за ранна рехабилитация на инсултно болните.
Две медицински сестри са с допълнителна квалификация за провеждане на функционални изследвания .
Медицинската документация се обработва от две медицински секретарки специално подготвени за дейността.
В отделението работят 8 санитари.

Мотивацията на медицинския персонал е високо качество на медицинската помощ, отговаряща на медицинския стандарт по Нервни болести.

Диагностично-лечебни подходи:
В отделението по Нервни болести се лекуват следните заболявания по Клинични пътеки:
Заболявания на Централна нервна система –
КП № 50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
КП № 51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза.
КП № 52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив .
КП № 53 Диагностика и лечение на суаарахноидален кръвоизлив.
КП № 61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза.
КП № 62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи.
КП № 63 Лечение на епилептичен пристъп.
КП № 67 Диагностика и лечение на Паркинсонова болест.
КП № 113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип.
КП № 113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж , разстройства в равновесието от периферен и централен тип.

Заболявания на Периферна нервна система-
КП№ 56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми.

Началник на отделение по Нервни болести:
Д-р Димитър Мартинов – GSM 0884 540 967, 0888 731 439
Ординатори: Д-р Николай Бекяров – GSM 0886 236 951
Старша сестра : Янка Димитрова- GSM 0898 675 517
0888 540 954- за планов прием на болни.