Отделение по Ортопедия и травматология е разкрито на 01.12.1963г. с 2 лекари и 5 мед. сестри. От тогава до сега дейността преминава от първична травматологична до почти пълен обем ортопедично – травматична помощ- консервативна и оперативна дейност. Извършват се операции в областта на крайниците, както по повод вродени и придобити деформации, така и по повод травматични и други заболявания.

Отделението е разположено на 7-я етаж на площ от 1210 кв.м. с налични с 18 легла / стаи с 2 души и самостоятелен санитарен възел/, от които 15 стаи за активно лечение и 2 стаи за физиотерапия и рехабилитация. Осигурени са специализирани ортопедични легла ,централно подаване на кислород и вакуум система.

В следствие на дългогодишно сътрудничеството с Кантонална болница Шафхаузен традиция е въвеждане на съвременни методики и техники на оперативно лечение при фрактури и нетравматични деформации и заболяване на крайниците.От 2008г. се извършват планови и спешни операции за ендопротезиране /изкуствена става/.Тъй като отделението разполага с най-модерната стерилизация за инструментариум и импланти -интраоперативните и следоперативните възпалителни реакции са сведени до минимум.
Наличието на легла за физиотерапия и рехабилитация позволява ранна рехабилитация на оперираните болни и продължително възстановяване в следоперативния период.
Всичко това позволява модерно лечение от квалифицирани специалисти със съвременен инструментариум при възможно най-добри болнични условия.

Телефоните за връзка с отделните сектори са :
600 488/. вътр.329 – ДКК
600 488/ вътр. 436 – манипулационна
600 488/ вътр. 426 – гипсовъчна
600 488/ вътр. 496 – лекарски кабинет
600 488/ вътр. 456– старша медицинска сестра
600 488 /вътр. 506 – мед.секретар

В Отделение по Ортопедия и травматология работят 8 лекари-
7 специалиста по Ортопедия и травматология
1 специализант по Ортопедия и травматология:

Д-р Митко Георгиев Желязков – Началник отделение Ортопедия и травматология
Д-р Петър Христов Великов – лекар Ортопедия и травматология
Д-р Красимир Йорданов Великов – лекар Ортопедия и травматология
Д-р Павел Костов Павлов – лекар Ортопедия и травматология
Д-р Любомир Божков Георгиев – лекар Ортопедия и травматология
Д-р Живко Красимиров Киров – лекар Ортопедия и травматология
Д-р Калоян Тодоров Куртев – лекар Ортопедия и травматология
Д-р Симеон Валентинов Попов – лекар специализант по Ортопедия и травматология

В отделение по Ортопедия и травматология работят 10 медицински сестри, от която една е старша сестра и един медицински секретар. Всички са с дългогодишен стаж и опит при всякакви клинични случаи.

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ПРЕЗ 2021г. ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С НЗОК СЪС СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

158 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ
159 АРТРОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА СКЕЛЕТНО –МУСКУЛНАТА СИСТЕМА
198 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНФЕКЦИИ НА МЕКИТЕ И КОСТНИ ТЪКАНИ
210 ПЕРИФЕРНИ И ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНИ НЕРВИ /ЕКСТРАКРАНИАЛНА ЧАСТ/- ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
217.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК
218 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С АЛОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНА И КОЛЯННА СТАВА
219 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
220.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
221 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ
222 СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК
АПр №22 МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРЕН КРАЙНИК
АПр №23 МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК
АПр №26 АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ