Отделението по „Медицинка онкология“ към МБАЛ-Добрич АД функционира като самостоятелна структура от 2011г.

Разполага с 14 легла за активно лечение и дневен стационар с кресла за за вливания по амбулаторни процедури.

Диагностиката и лечението се провеждат съответно с приетите стандарти от Българското онкологично дружество и Европейското общество по медицинска онкология(ESMO).

При възможност и желание на пациентите се провеждат фармакогенетични тестове за определяне чувствителност към таргетни медикаменти за персонализиране на терапията.

Решенията и планът за лечение на всеки пациент се обсъжда на ежеседмични заседания на Общоболнична комисия за лечение на болни със солидни тумори,с участието на специалисти по медицинска онкология,лъчетерапия,образна диагностика,клинична патология,хирургия,акушерство и гинекология, урология, пулмология и гастроентерология с добро развитие и бърза комуникация между отделните специалисти за действия в интерес на пациента.

Отделението разполага с ресурси и обучение за провеждане на лекарствена химиотерапия,ендокринна терапия,таргетна терапия и имунотерапия.Предоставят се възможности за участие в клинични изпитвания с иновативни терапии и ранен достъп до съвременни медикаменти.

За пациентите с напреднало заболяване се предлага симптоматично лечение по клинична пътека “Палиативни грижи“, при съобразяване с физическия капацитет на отделението и съблюдаване запазване на достойнството на пациентите.

Началник на отделението е д-р З.Касимова- специалист по вътрешни болести и онкология.

КП № 240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения.

КП № 241 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ.

КП № 253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания.

Кл.пр. № 5 Определяне план за лечение на болни със злокачествени
заболявания.

Кл.пр. № 6 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори.

Кл.пр № 7 Амбулаторно наблюдение и
диспансеризация

Кл.пр.№ 38 Определяне план за лечение и проследяване
терапевтичния отговор при лечение със скъпоструващи лекарства.

Телефони за връзка:

600488/вътр. 366-лекарски кабинет
600488/вътр.485-манипулационна
600488/вътр.542-секретар