Търгът се открива с Решение № 1/26.03.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, с което е утвърдена тръжната документация, съдържанието ѝ и условията за участие

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа, до 12.05.2023 г. на стойност 24.00 (двадесет и четири) лева с ДДС, от касата на лечебното заведение, находяща се на етаж 1 в Хирургичен корпус, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, като на участника се предоставя документ за закупена документация за участие в търга и комплект тръжна документация за обектите предмет на търга.

За всеки един обект описан в т. 1 от решението, се закупува отделен комплект тръжна документация и се внася в касата на лечебното заведение депозит в размер определен в т. 6.2 от Решение № 1/26.03.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, или в „Централна кооперативна банка“ АД, клон Добрич, по следната банкова сметка: IBAN: BG94CECB979010E2734700; BIC: CECBBGSF, като се посочва основанието за плащане на депозита – участие в търг с явно наддаване, размера на депозита в лв. без ДДС, определен за съответния обект, описан в т. 1 от решението, като на участника се предоставя документ за внесен депозит за участие в търга.

Краен срок за подаване на документите за участие в запечатан непрозрачен плик в в сградата на Управление на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, отдел „Административен“, е до 16.00 часа на 12.05.2023 год., като работното време на касата на дружеството е до 15.30 ч.
Провеждането на търга ще е на 15.05.2023 г. от 10.00 часа.

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ:


МБАЛ Добрич обявява, че въз основа на представения Протокол № 1/15.05.2023 г. и Списък – Приложение № 1 (неразделна част от него ) от работата на комисията, назначена със Заповед № 87/12.05.2023 г. на изпълнителния директор на “МБАЛ-Добрич” АД – гр. Добрич, е взето РЕШЕНИЕ № 2/ 17.05.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, за сключване на договор с класираният на първо място участник за обект № 1.2., за сключване на договор с класираният на първо място участник за обект № 1.3., предмет на проведеният търг с явно наддаване и за обекти – обект № 1. 1., обект № 1. 4. и за обект № 1. 5., на 26.05.2023 г. от 10.00 ч. в Приемна на Управлението на “МБАЛ-Добрич” АД – гр. Добрич, да се проведе повторно търг с явно наддаване, като срока за подаване на предложения е до 25.05.2023 г. до 16.00 ч., при същите условия въз основа на т. 9.10. и т. 10 от Решение № 1/26.04.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.