Oткрит конкурс за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич

С Решение № 1/15.02.2022 г. на изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД е открит конкурс за "Застраховане на движимо и недвижимо…