„МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич обявява с мотивирано Решение № 3/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, във връзка с направеното класиране в тръжен протокол № 1/30.01.2024 г., участниците класирани на 1 място за обект № 1.2, за обект № 1.3, за обект № 1.5, за обект № 1.12, за обект № 1.15, за обект № 1.16, за обект № 1.17, предмет на търга, да сключат договор с лечебното заведение в едномесечен срок от провеждане на търга за обявения в тръжните условия срок от 2 години и да заплащат ежемесечно наемната цена за срока на договора.

Месечната наемна цена по договора се дължи от момента, в който договора за наем влиза в сила, предвид справка с вх. № МБ 0278/19.01.2024 г. в „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич.

С Решение № 3/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, се обявявя за прекратен повторен търг с явно наддаване, обявен с Решение № 2/22.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, по отношение на обект № 1.18, за обект № 1.19, за обект № 1.20 и за обект № 1.21, въз основа на т. 1.18, т. 1.19, т. 1.20, т.1.21, т. 9.10. и т. 10 от Решение № 1/03.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, публикувано своевременно на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол и на интернет страницата на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич, в меню „Обяви“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.