Обявление за провеждане на явен търг за отдаване под наем на площи от недвижим имот, собственост на „МБАЛ-Добрич“ АД на 26.08.2022 г. от 10.00 часа

Търгът се открива с Решение № 1/ 10.08.2022 г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение, с което е утвърдена тръжната документация, съдържанието ѝ и условията за участие

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа, до деня предхождащ търга – 25.08.2022 г. на стойност 24.00 (двадесет и четири) лева с ДДС, от касата на лечебното заведение, находяща се на етаж 1 в Хирургичен корпус, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24.

ОБНОВЕНО НА 30.08.2022г.