О Б Я В А

На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

„МБАЛ ДОБРИЧ”АД  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ  ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“  /ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ/

              1.Свободни работни места за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следната специалност:

 

  • Медицинска сестра/акушерка, специализант „Анестезиология и интензивни грижи”- 3 места

 

2.Изисквания за заемане на длъжността „медицинска сестра/акушерка-специализант“:

2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- „бакалавър“; 

2.2. Членство в БАПЗГ;

2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

                      3.Необходими документи за кандидатстване:

3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;

3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- квалификационна степен „бакалавър”. Приложените документи се заверяват с текст „Вярно с оригинала”, три имена и подпис на кандидата;

3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БАПЗГ.

3.4.Мотивационно писмо.

3.5.Автобиография- европейски формат.

3.6. Свидетелство за съдимост.

3.7.Копия от други документи, доказваща професионалната квалификация на кандидата: компютърна грамотност, ползването на чужди езици и др. ако има такива.

3.8. Документ за удостоверяване на трудов стаж. Кандидатите, които са придобили стажа си в „МБАЛ-Добрич“ АД, не представят документ за удостоверяване на стажа. Наличието на стаж се проверява служебно от комисията по допускане на кандидатите до конкурс.

3.9. Декларация за обработка на лични данни (по образец).

  1. Ред за провеждане на конкурса:

               4.1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „МБАЛ-Добрич”АД. На допуснатите участници ще бъдат съобщени писмено датата, часа и мястото на провеждане на втори етап от конкурса. При наличие на повече кандидати  от броя на обявените в т.1   на втори етап ще се проведе проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност под формата на писмено разработен въпрос от представен конспект срещу подпис на допуснатия участник по съответната специалност.

4.2. Втори етап- оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.

Комисията да извърши подбор между допуснатите кандидати по следните критерии:

а) среден успех от семестриалните и  държавни изпити

Оценъчна скала:

– при успех от 3.00 до 4.00     –    1 точка

– при успех от 4.01 до 5.00     –    2 точки

– при успех от 5.01 до 5.50     –    3 точки

– при успех от 5.51 до 6.00     –    6 точки

б) оценка от дипломата по съответната учебна дисциплина свързана със специалността, за която кандидатства лицето

Оценъчна скала:

– при успех от 3.00                   –   1 точка

– при успех от 4.00                   –   2 точки

– при успех от 5.00                   –   3 точки

– при успех от 6.00                   –   4 точки

в) събеседване (познания на кандидата по специалността, за която кандидатства, социални, организационни, компютърни, езикови и други умения)

Общата оценка се получава като средно – аритметично от  трите критерия.

                            При наличие на повече кандидати  от броя на обявените специализантски места за дадена специалност,  в оценката по т.4.2, буква „в” влиза резултата от проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност, под формата на писмено разработен въпрос от предоставен  по реда на т.4.1. конспект, срещу подпис на допуснатия участник по съответната специалност.

              Класирането ще се извърши съобразно окончателен резултат на оценката на комисията провела конкурса.

Комисията изготвя Протокол с одобрените кандидати в системата на здравеопазването за медицинска сестра/акушерка, специализант „Анестезиология и интензивни грижи”.

5.Подаване на документи за участие в конкурса:

5.1. Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ-Добрич”АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, лично от кандидатите или от упълномощено лице от 11.02.2022г.

5.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано  „Конкурс за избор на медицинска сестра/акушерка -специализант по клинична специалност „Анестезиология и интензивни грижи”, за място което държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. 

5.3 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.

                      5.4. На кандидатите се предоставя предварително: „Длъжностна характеристика” на конкурсната длъжност, с която могат да се  запознаят   в Отдел „Човешки ресурси” на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.

                     

                      Кандидатите, допуснати до участие в конкурса ще бъдат уведомени писмено за датата на провеждането му.

                              За контакти: Отдел „Човешки ресурси”,  тел. 058/600 488 вътр. 325

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.