Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. от 25.01.2024 г. до 12.02.2024 г.

Разглеждането на постъпилите предложения, ще се извърши на 13.02.2024 г., от 10.00 ч., в сградата на Управление на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич с адрес: гр. Добрич; ул.“Панайот Хитов“ № 24.

Документацията за участие е безплатна и може да бъде изтеглен от тук:

Решение № 1/24.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, за откриване на конкурс за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ-Добрич” АД, град Добрич, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица.“

Утвърдени Условия за участие, с Решение № 1/24.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД

Предложение за участие – образец № 1

Декларация за липса на свързаност – образец № 2

Ценово предложение – образец № 3