Предвид направените в тръжния протокол № 1/18.01.2024 г. констатации, че в регистър – Приложение № 1, от „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, до 17.01.2024 г. до 16.00 ч., не са подадени предложения с документи за участие, за обект № 1.5, за обект № 1.12, за обект № 1.18, за обект № 1.19, за обект № 1.20 и за обект № 1.21 – предмет на търга с явно наддаване, обявен с Решение № 1/03.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, съгласно РЕШЕНИЕ № 2/22.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, на 30.01.2024 г. от 10.00 ч. в Приемна на Управлението на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, ще се проведе повторно търг с явно наддаване при същите условия за тези обекти, като срока за подаване на предложения е до 29.01.2024 г. до 16.00 ч., при същите условия за тези обекти, обявени с въз основа на т. 9.10. и т. 10 от Решение № 1/03.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, като по отношение на т. 9.3.8. от същото решение за проект на договор № 2 (за юридически лица ), т. 16 от него не се прилага за публични държавни и общински дружества и банки.

Съгласно РЕШЕНИЕ № 2/22.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, за обект № 1.2, за обект № 1.3, за обект № 1.15, за обект № 1.16, за обект № 1.17, на 30.01.2024 г. от 10.00 ч. в Приемна на Управлението на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, ще се проведе повторно търг с явно наддаване, в част наддаване за допуснатите участници: Участник 4 с вх. № 0261/16.01.2024/ 11.15 ч., за обект 1.2.; Участник 15, с вх. № 0288/17.01.2024/ 14.15 ч., за обект 1.2.; Участник 20, с вх. № 0295/17.01.2024/ 14.50 ч., за обект 1.3.; Участник 12, с вх. № 0283/17.01.2024/ 12.30 ч., за обект 1.3.;Участник 18, с вх. № 0293/17.01.2024 г./ 14:40 ч., за обект 1.3.;Участник 16, с вх. № 0289/17.01.2024/ 14.20 ч., за обект 1.3.;Участник 23, с вх. № 0298/17.01.2024г./15.44 ч., за обект 1.15.; Участник 3, с вх. № 0206/15.01.2024/ 13.55 ч., за обект 1.15.; Участник 19, с вх. № 0294/17.01.2024/ 14.45 ч., за обект 1.16.; Участник 10, с вх. № 0276/16.01.2024/ 15.30 ч, за обект 1.16.; Участник 17, с вх. № 0290/17.01.2024/ 14.25 ч., за обект 1.16; Участник 21, с вх. № 0296/17.01.2024/ 14.55 ч., за обект 1.17; Участник 9, с вх. № 0275/16.01.2024/ 15.15 ч., за обект 1.17., при същите условия за тези обекти, съобразно Решение № 1/03.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич. До 25.01. 2024 г. горепосочените участници за обект № 1.2, за обект № 1.3, за обект № 1.15, за обект № 1.16, за обект № 1.17, ще се уведомят на предоставените телефони и имейли в регистър – Приложение № 1, неразделна част от тръжен протокол № 1/18.01.2024 г.

Съобразно РЕШЕНИЕ № 2/22.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, във връзка с направеното класиране в тръжен протокол № 1/18.01.2024 г., участниците класирани на 1 място за обект № 1.1, за обект № 1.4, за обект № 1.6, за обект № 1.7, за обект № 1.8, за обект № 1.9, за обект № 1.10, за обект № 1.11, за обект № 1.13 и за обект №1.14 предмет на търга, да сключат договор с лечебното заведение в едномесечен срок от провеждане на търга за обявения в тръжните условия срок от 2 години и да заплащат ежемесечно наемната цена за срока на договора. Месечната наемна цена по договора се дължи от момента, в който договора за наем влиза в сила, предвид справка с вх. № МБ 0278/19.01.2024 г. в „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич.