„МБАЛ – ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 26.09.2023 г. по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-01-57/01.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването