Kомисията назначена със Заповед № 18/03.02.2023 г. на изпълнителния директор на МБАЛ Добрич, обективира работата си в Протокол № 1/10.02.2023 г. и Списък – Приложение № 1, неразделна част от същия, и с Решение № 2/14.02.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД е обявено класирането на участниците в открит конкурс за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица.“