На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
„МБАЛ – ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 13.02.2023г. по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-01-57/ 01.02.2022г. на Министъра на здравеопазването.

\