„МБАЛ-Добрич“ АД открива конкурс за „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич, за срок от една година, чрез издаване на застрахователна полица.“. Решението е обявено и на интернет страницата на Агенция за публични предприятия и контрол.

Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. от 27.01.2023 г. до 09.02.2023 г

Разглеждането на постъпилите предложения, ще се извърши на 10.02.2023 г., от 10.00 ч., в сградата на Управление на „МБАЛ – Добрич“ АД – гр. Добрич с адрес: гр. Добрич; ул.“Панайот Хитов“ № 24.

Документацията за участие е безплатна и може да бъде изтеглен от тук: