Лечебното заведение Обявява, че въз основа на представения Протокол № 1/14.11.2022 г. и Списък – Приложение № 1 (неразделна част от него ) от работата на комисията, назначена със Заповед № 256/11.11.2022 г. на Изпълнителния директор на “МБАЛ-Добрич” АД – гр. Добрич, е взето РЕШЕНИЕ № 2/ 15.11.2022 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, за сключване на договор с класираният на първо място участник на обект № 1.1. предмет на проведеният търг с явно наддаване.