Обявление за провеждане на явен търг за отдаване под наем на помещения за медицинска дейност в недвижим имот, собственост на „МБАЛ-Добрич“ АД, на 14.11.2022 г. от 10.00 часа.

Търгът се открива с Решение № 1/ 27.10.2022 г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение, с което е утвърдена тръжната документация, съдържанието ѝ и условията за участие.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа, до деня предхождащ търга – 11.11.2022 г. на стойност 24.00 (двадесет и четири) лева с ДДС, от касата на лечебното заведение, находяща се на етаж 1 в Хирургичен корпус, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24.