„МБАЛ-Добрич“ АД -гр.Добрич обявява свободни работни места:

   І. Свободни длъжности за лекари-специализанти и мед.сестри- специализанти:

Във връзка с член 179, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, в изпълнение на чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. за присъдена акредитационна оценка на „МБАЛ-Доблич“АД- „ОТЛИЧНА“ за срок от пет години, „МБАЛ-Добрич“ АД разполага със следните незаети свободни работни места за специализанти:

1. Свободни работни места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

v    Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“                         – 1 място

v    Лекар, специализант „Неонатология“  – 1 място

2. Свободни работни места за лекари-специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на здравеопазването за присъдена акредитационна оценка на „МБАЛ-Добрич“АД- „ОТЛИЧНА“ за срок от пет години

v    Лекар, специализант „Нервни болести”                    1 място

v    Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 места

v    Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“  1 място

v    Лекар, специализант „Неонатология“ – 1 място

v    Лекар, специализант „Нефрология“   – 1 място

v    Лекар, специализант „Хирургия“   – 1 място

v    Лекар, специализант „Медицинска онкология“  – 1 място

v    Лекар, специализант „Образна диагностика“  – 1 място

v    Лекар, специализант „Ортопедия и травматология“  – 1 място

v    Мед.сестра, специализант „Анестезиология и интензивни грижи”

v    Мед.сестра, специализант „Операционна и превързочна техника”

v    Мед.сестра, специализант „Педиатрични здравни грижи”      

   ІІ. Свободни длъжности за лекари и специалисти по здравни грижи:

 • Лекар- ординатор в Отделение по неврология 
 • Лекар- ординатор в Отделение по хирургия
 • Лекар- ординатор в Отделение по неонатология
 • Лекар- ординатор в ОАИЛ
 • Лекар- ординатор в Отделение трансфузионна хематология
 • Лекар- Клинична лаборатория
 • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести-специалност „Пневмология и фтизиатрия“
 • Лекар- ординатор в Първо отделение по вътрешни болести- специалност „Ревматология“ 
 • Лекар- ординатор в „Медицинска онкология”

             Специалисти по здравни грижи

 • Медицински сестри
 • клиничен лаборант

ІІІ. Свободни длъжности за лекари в ТЕЛК:

 • експерт –терапевт, с призната специалност вътрешни болести
 • експерт –терапевт, с призната специалност кардиология
 • експерт- терапевт, с призната специалност нервни болести
 • експерт- с призната специалност хирургия и/или ортопедия
 • експерт-очни болсти, с призната специалност „Очни болести“
 • експерт-пневмология и фтизиатрия, с призната специалност „Пневмология и фтизиатрия“

Телефон за контакти: 058/ 600 160 ;   e-mail: oblb@bergon.net

Свободни работни места