Структура:


В отделението са разкрити 34 легла,в 14 болнични стаи и една ВИП стая, от които 19 легла за общ сектор , 10 легла за интензивни грижи, 5 легла за продължително лечение и ранна рехабилитация на болни с мозъчно-съдови заболявания, 6 легла за рехабилитация на болни към отделение по Физикална терапия и рехабилитационна медицина .

Приемно-консултативен кабинет- за приемане на планово болни.Работен график: 07.30 ч.до 08.30 ч. В кабинета се извършват прегледи на пациенти след дехоспитализация по Клинични пътеки.

Кабинет по Функционална диагностика- оборудван с апарат за УЗДС и Дуплекс доплер; апарат по ЕЕГ; апарат по ЕМГ.

Анализ на човешките ресурси:


5 лекари , от които трима със специалност по Нервни болести и двама специализанти.

Един от лекарите е сертифициран за извършване на УЗДС и ЕЕГ ;един е сертифициран за извършване на ЕМГ и един с насоченост Детска неврология.

12 специалисти по здравни грижи, от които старша медицинска сестра –магистър по управление на здравните грижи. Медицинските сестри са сертифицирани за ранна рехабилитация на инсултно болните.

Три медицински сестри са с допълнителна квалификация за провеждане на функционални изследвания .

Медицинската документация се обработва от две медицински секретарки специално подготвени за дейността.

В отделението работят 8 санитари.

Мотивацията на медицинския персонал е високо качество на медицинската помощ, отговаряща на медицинския стандарт по Нервни болести.

Диагностично-лечебни подходи:


В отделението по Нервни болести се лекуват следните заболявания по Клинични пътеки:

Заболявания на Централна нервна система –

КП № 50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

КП № 51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза.

КП № 52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив .

КП № 53 Диагностика и лечение на суаарахноидален кръвоизлив.

КП № 61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза.

КП № 62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи.

КП № 63 Лечение на епилептичен пристъп.

КП № 67 Диагностика и лечение на Паркинсонова болест.

КП № 113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип.

КП № 113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж , разстройства в равновесието от периферен и централен тип.

КП № 254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето.

Заболявания на Периферна нервна система-

КП№ 56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми.

Началник на отделение по Нервни болести: Д-р Димитър Мартинов -GSM 0884 540 967

0888 731 439

Ординатори: Д-р Ганка Андреева- GSM 0887 879 603

Д-р Николай Бекяров – GSM 0886 236 951

Старша сестра : Янка Димитрова- GSM 0898 675 517

0888 540 954- за планов прием на болни.