Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности към 10 януари 2024г.

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности към 10 януари 2024г., във връзка с изискванията по чл.17, ал.1…

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и площи на недвижим имот, собственост на „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич

Търгът се открива с Решение № 1/03.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, с което е утвърдена…

Окончателни резултати на кандидатите участвали в проведения конкурс за заемане на свободни работни места за лекари-специализанти

„МБАЛ – ДОБРИЧ” АД, ГР. ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ…

„МБАЛ – ДОБРИЧ” АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 26.09.2023 г.

„МБАЛ - ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 26.09.2023 г. по специалности, за…

Процедура за определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2024 година

„МБАЛ-Добрич“АД ще предложи места за специализанти, финансирани от държавата, които се заемат на основание срочен трудов договор по реда на…

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалностикъм месец август 2023г

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности към месец август 2023г., във връзка с изискванията по чл.17, ал.1…

Комисията, назначена със Заповед № 123/03.07.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич

Комисията, назначена със Заповед № 123/03.07.2023 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, ОБЯВЯВА: Класирането в…