Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности към 10 януари 2024г., във връзка с изискванията по чл.17, ал.1 и ал.2 на Наредба №1/ 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, заемането на които ще се извърши след провеждане на конкурс по реда на Кодекса
на труда: