Търгът се открива с Решение № 1/03.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, с което е утвърдена тръжната документация, съдържанието ѝ и условията за участие.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа, до 17.01.2024 г. на стойност 24.00 (двадесет и четири) лева с ДДС, от касата на лечебното заведение, находяща се на етаж 1 в Хирургичен корпус, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, като на участника се предоставя документ за закупена документация за участие в търга и комплект тръжна документация за обектите предмет на търга.

За всеки един обект описан в т. 1 от решението, се закупува отделен комплект тръжна документация и се внася в касата на лечебното заведение депозит в размер определен в т. 6.2 от Решение № 1/03.01.2024 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Добрич“ АД, гр. Добрич, или в „Централна кооперативна банка“ АД, клон Добрич, по следната банкова сметка: IBAN: BG94CECB979010E2734700; BIC: CECBBGSF, като се посочва основанието за плащане на депозита – участие в търг с явно наддаване, размера на депозита в лв. без ДДС, определен за съответния обект, описан в т. 1 от решението, като на участника се предоставя документ за внесен депозит за участие в търга.

Краен срок за подаване на документите за участие в надписан (върху плика участникът посочва номера на обекта, вида на процедурата, наименованието на участника, контакти за връзка /адрес, телефон, имейл/) запечатан непрозрачен плик в сградата на Управление на „МБАЛ – Добрич“ АД, гр. Добрич, отдел „Административен“, е до 16.00 часа на 17.01.2024 год., като работното време на касата на дружеството е до 15.30 ч.

Провеждането на търга ще е на 18.01.2024 г. от 10.00 часа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.