О Б Я В А
На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

„МБАЛ – ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 08.09.2022г. по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-01-57/ 01.02.2022г. на Министъра на здравеопазването:

1.Свободни работни места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно Заповед № РД-19-4/26.07.2022г. на МЗ по следните специалности:
Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“ – 1 място
Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение“ – 1 място
Лекар, специализант „Нервни болести” – 1 място
Лекар, специализант „Медицинска онкология“ – 1 място
Лекар, специализант „Неонатология“ – 1 място
Лекар, специализант „Гастроентерология“ – 1 място
Лекар, специализант „Клинична лаборатория“ – 1 място
Лекар, специализант „Образна диагностика“ – 1 място

2.Свободни работни места за лекари-специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-01-57/ 01.02.2022г. на Министъра на здравеопазването:
Лекар, специализант „Нервни болести” – 2 места
Лекар, специализант „Педиатрия“ – 1 място
Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 места
Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“ – 2 места
Лекар, специализант „Гастроентерология“ – 2 места
Лекар, специализант „Неонатология“ – 1 място
Лекар, специализант „Кардиология“ – 2 места
Лекар, специализант „Нефрология“ – 1 място
Лекар, специализант „Вътрешни болестия“ – 2 места
Лекар, специализант „Хирургия“ – 2 места
Лекар, специализант „Медицинска онкология“ – 1 място
Лекар, специализант „Ортопедия и травматология“ – 1 място
Лекар, специализант “ Ушно-носно-гърлени болести“ – 1 място
Лекар, специализант “ Образна диагностика“ – 2 места
Лекар, специализант “ Кожни и венерически болести“ – 1 място
Лекар, специализант “ Акушерство и гинекология“ – 1 място
Лекар, специализант “ Неврохирургия“ – 1 място
Лекар, специализант “ Ревматология“ – 1 място
Лекар, специализант “ Клинична лаборатория“ – 1 място
Лекар, специализант “ Микробиологична лаборатория“ – 1 място


2.Изисквания за заемане на длъжността „лекар-специализант“:
2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- магистър по медицина;
2.2. Членство в Български лекарски съюз;
2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;


3.Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;
3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- квалификационна степен „Магистър по медицина” и приложението към нея, а за лицата, които са положили успешно всички семестриални и държавни изпити през учебната 2021/ 2022 год.- академична справка и удостоверение от учебното заведение, че предстои издаване на диплома. Приложените документи се заверяват с текст „Вярно с оригинала”, три имена и подпис на кандидата;
3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС.
3.4.Мотивационно писмо.
3.5.Автобиография- европейски формат.
3.6. Свидетелство за съдимост.
3.7.Копия от други документи, доказваща професионалната квалификация на кандидата: компютърна грамотност, ползването на чужди езици и др. ако има такива.
3.8. Документ за удостоверяване на трудов стаж. Кандидатите, които са придобили стажа си в „МБАЛ-Добрич“ АД, не представят документ за удостоверяване на стажа. Наличието на стаж се проверява служебно от комисията по допускане на кандидатите до конкурс.
3.9. Декларация за обработка на лични данни (по образец).

 1. Ред за провеждане на конкурса:
  4.1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „МБАЛ-Добрич”АД. На допуснатите участници ще бъдат съобщени писмено датата, часа и мястото на провеждане на втори етап от конкурса. При наличие на повече кандидати от броя на обявените в т.1.1 и т. 1.2 места, на втори етап ще се проведе проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност под формата на писмено разработен въпрос от представен конспект срещу подпис на допуснатия участник по съответната специалност.
  4.2. Втори етап- оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.
  Комисията да извърши подбор между допуснатите кандидати по следните критерии:
  а) среден успех от семестриалните и държавни изпити
  Оценъчна скала:
 • при успех от 3.00 до 4.00 – 1 точка
 • при успех от 4.01 до 5.00 – 2 точки
 • при успех от 5.01 до 5.50 – 3 точки
 • при успех от 5.51 до 6.00 – 6 точки
  б) оценка от дипломата по съответната учебна дисциплина свързана със специалността, за която кандидатства лицето
  Оценъчна скала:
 • при успех от 3.00 – 1 точка
 • при успех от 4.00 – 2 точки
 • при успех от 5.00 – 3 точки
 • при успех от 6.00 – 4 точки
  в) събеседване (познания на кандидата по специалността, за която кандидатства, социални, организационни, компютърни, езикови и други умения)
  Общата оценка се получава като средно – аритметично от трите критерия.
  При наличие на повече кандидати от броя на обявените специализантски места за дадена специалност, в оценката по т.4.2, буква „в” влиза резултата от проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност, под формата на писмено разработен въпрос от предоставен по реда на т.4.1. конспект, срещу подпис на допуснатия участник по съответната специалност.
  Класирането ще се извърши съобразно окончателен резултат на оценката на комисията провела конкурса.
  Комисията изготвя Протокол с одобрените кандидати за лекари- специализанти по съответната специалност в системата на здравеопазването.
  5.Подаване на документи за участие в конкурса:
  5.1. Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ-Добрич”АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, лично от кандидатите или от упълномощено лице от 09.09.2022г.
  5.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано „Конкурс за избор на лекар-специализант по клинична специалност „…….”, за място което:
 • държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г.
  или
 • лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-01-57/ 01.02.2022г. на Министъра на здравеопазването;
  5.3 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
  5.4. На кандидатите се предоставя предварително: „Длъжностна характеристика” на конкурсната длъжност, с която могат да се запознаят в Отдел „Човешки ресурси” на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.

  Кандидатите, допуснати до участие в конкурса ще бъдат уведомени писмено за датата на провеждането му. За контакти: Отдел „Човешки ресурси”, тел. 058/600 488 вътр. 325

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This field is required.

This field is required.