І. Свободни длъжности за лекари-специализанти и мед.сестри- специализанти:

Във връзка с член 179, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, в изпълнение на чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. за присъдена акредитационна оценка на „МБАЛ-Доблич“АД- „ОТЛИЧНА“ за срок от пет години, „МБАЛ-Добрич“ АД разполага със следните незаети свободни работни места за специализанти:

1. Свободни работни места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

 • Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“ – 1 място
 • Лекар, специализант „Неонатология“ – 1 място

2. Свободни работни места за лекари-специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на здравеопазването за присъдена акредитационна оценка на „МБАЛ-Добрич“АД- „ОТЛИЧНА“ за срок от пет години

 • Лекар, специализант „Нервни болести” – 1 място
 • Лекар, специализант „Педиатрия“ – 1 място
 • Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 места
 • Лекар, специализант „Пневмология и фтизиатрия“ – 1 място
 • Лекар, специализант „Неонатология“ – 1 място
 • Лекар, специализант „Кардиология“ – 1 място
 • Лекар, специализант „Нефрология“ – 2 места
 • Лекар, специализант „Хирургия“ – 1 място
 • Лекар, специализант „Медицинска онкология“ – 1 място
 • Лекар, специализант „Ортопедия и травматология“ – 1 място
 • Лекар, специализант “ Ушно-носно-гърлени болести“ – 1 място
 • Лекар, специализант “ Образна диагностика“ – 1 място
 • Лекар, специализант “ Кожни и венерически болести“ – 1 място
 • Лекар, специализант “ Физикална и рехабилитационна медицина“ – 1 място
 • Мед.сестра, специализант „Анестезиология и интензивни грижи”
 • Мед.сестра, специализант „Операционна и превързочна техника”
 • Мед.сестра, специализант „Педиатрични здравни грижи”

ІІ. Свободни длъжности за лекари и специалисти по здравни грижи:

 • Лекар- ординатор в Отделение по неврология
 • Лекар- ординатор в Отделение по хирургия
 • Лекар- ординатор в Отделение по неонатология
 • Лекар- ординатор в ОАИЛ
 • Лекар- ординатор в Отделение трансфузионна хематология
 • Лекар- Клинична лаборатория
 • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести-специалност „Пневмология и фтизиатрия“
 • Лекар- ординатор във Второ отделение по вътрешни болести- специалност „Гастроентерология“
 • Лекар- ординатор в Първо отделение по вътрешни болести- специалност „Ендокринология и болести на обмяната“
 • Лекар- ординатор в Първо отделение по вътрешни болести- специалност „Ревматология“
 • Лекар- ординатор в „Медицинска онкология”

Специалисти по здравни грижи

 • Медицински сестри
 • клиничен лаборант

ІІІ. Свободни длъжности за лекари в ТЕЛК:

 • експерт- терапевт, с призната специалност нервни болести
 • експерт- с призната специалност хирургия и/или ортопедия
 • експерт-очни болсти, с призната специалност „Очни болести“
 • експерт-пневмология и фтизиатрия, с призната специалност „Пневмология и фтизиатрия“

Телефон за контакти: 058/ 600 160 ; e-mail: oblb@bergon.net