Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

О Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

         "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, на основание чл. 91, ал. 1, във вр. с чл. 90 ал. 1 от КТ, във вр. с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ обявява конкурс за заемане на длъжностите "Началник отделение" и "Старша медицинска сестра" на следните отделения: Отделение по неонатология; Отделение по нервни болести; Отделение по педиатрия; Първо отделение по вътрешни болести; Второ отделение по вътрешни болести; Отделение по ортопедия и травматология; Отделение по диализно лечение.

         Място на работата: съответното отделение на лечебното заведение.

         Характерът на работата е определен съобразно длъжностната характеристика.

         Изисквания за заемането на длъжностите "Началник на отделение":  Образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина; Призната медицинска специалност по профила на отделението; За длъжността "Началник на отделение" на Първо отделение по вътрешни болести призната медицинска специалност следва да е "ендокринология" или "нефрология"; За длъжността "Началник на отделение" на Второ отделение по вътрешни болести призната медицинска специалност следва да е "гастроентерология" или "пулмология"; За длъжността "Началник на отделение" на Отделение по диализно лечение  призната медицинска специалност следва да е "нефрология". Стаж след придобиването на медицинска специалност: За длъжността "Началник на отделение" на Отделение по неонатология – 3 години; За длъжността "Началник на отделение" на Отделение по нервни болести – 5 години; За длъжността "Началник на отделение" на Отделение по ортопедия и травматология – 7 години; Членство в Българския лекарски съюз;  Квалификация по здравен мениджмънт е предимство при равни оценки на кандидатите.

        Изисквания за заемането на длъжностите "Старша медицинска сестра": Образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи"; За длъжността "Старша медицинска сестра" на Отделението по ортопедия и травматология – трето квалификационно ниво от Квалификационната рамка по чл. 8, т. 8 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите; Квалификация по здравен мениджмънт е предимство при равни оценки на кандидатите.

        Документи за участие за длъжностите "Началник на отделение":  Заявление за участие н конкурса; Професионална автобиография, с подробно посочен професионален стаж и професионален опит (европейски образец); Копия от дипломи за образование и квалификация; Документ/и, удостоверяващ/и стаж след придобиването на медицинска специалност – само за кандидатите за длъжностите "Началник на отделение" на Отделение по неонатология, Отделение по нервни болести е Отделение по ортопедия и травматология (Кандидатите, които са придобили стажа си в "МБАЛ-Добрич" АД не представят документ за удостоверяване на стажа. Наличието на стаж се проверява служебно от комисията по допускане на кандидатите до конкурс);  Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз; Писмен проект на тема: "Организация и управление на дейността в отделението за тригодишен период", представен в 2 екземпляра.

        Документи за участие за длъжностите "Старша медицинска сестра:  Заявление за участие н конкурса; Професионална автобиография, с подробно посочен професионален стаж и професионален опит (европейски образец); Копия от дипломи за образование и квалификация; Документи за трето квалификационно ниво от Квалификационната рамка по чл. 8, т. 8 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите -  само за кандидатите за длъжността "Старша медицинска сестра" на Отделението по ортопедия и травматология; Писмен проект на тема: "Управление на здравните грижи в отделението за тригодишен период", представен в 2 екземпляра.

        Документите за участие се представят в срок до 16.00 часа на 21.01.2019 год. в отдел "Човешки ресурси" на лечебното заведение в гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, ет. 4, лично от кандидатите или от упълномощено лице, или по пощата. Документите трябва да се представят в запечатан плик, на който кандидатът следва да напише трите си имена, адрес и телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства. Проектът в 2 екз. се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.

Конкурсът за всяка длъжност ще се проведе при следния ред:

       Първи етап: Допускане на кандидатите до участие в конкурса след проверка на представените документи. На допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

       Втори етап: Разглеждане и оценяване на проекта, устна защита на проекта от кандидата и класиране на кандидатите. До устна защита и класиране се допускат кандидатите, получили оценка на проекта не по-ниска от 4.50.

      Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея, в отдел Човешки ресурси на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.

      За контакти: Човешки ресурси, тел. 058/600 488 в. 325

 

 

 

 

     

 

                                                                

П О К А Н А

   

С цел сключване на договор по чл. 13б от Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала  “Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД провежда избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при следните условия:

 

1. Изборът на изпълнител на финансови услуги да се извърши по критерия „икономически най-изгодното предложение”, като се оценяват количествените и неколичествени критерии, посочени по-долу, при използването на следната методика за оценка:

 

1.1. Количествен критерий К1 за оценка на офертите на участниците, който има 60 процента относителна тежест в общата оценка и се определят като сбор от оценките по показателите А1 + А2 + А3 + А4 + А5 + А6 + А7 + А8, посочени по-долу:

 

1.1.1. Показател А1 – Лихвен процент по разплащателни сметки:

 

Оценката по този показател се получава по формулата:

 

А1 = А1у / А1макс х 6, където:

 

А1у е предложеният от участника лихвен процент по разплащателни сметки;

 

А1макс е максималният лихвен процент по разплащателни сметки, предложен от участник.

 

1.1.2. Показател А2 – Лихвен процент по отворен едногодишен депозит в лева, позволяващ теглене и довнасяне на суми в определен размер, без да се губи лихвата:                                                   

 

Оценката по този показател се получава по формулата:

 

А2 = А2у / А2макс х 10, където:

 

А2у е предложеният от участника лихвен процент по отворения едногодишен депозит;

 

А2макс е максималният лихвен процент по отворения едногодишен депозит, предложен от участник.

 

1.1.3. Показател А3 – Такса за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез БИСЕРА:

 

Оценката по този показател се получава по формулата:

 

А3 = А3мин. / А3у х 15, където:

 

А3мин. е минималната такса в лева за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез БИСЕРА 

 

А3у е таксата за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез БИСЕРА, предложена от участника.

 

1.1.4. Показател А4 – Такса за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез РИНГС:

 

Оценката по този показател се получава по формулата:

 

А4 = А4мин. / А4у х 5, където:

 

А4мин. е минималната такса в лева за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез РИНГС;

 

А4у е таксата за междубанкови безкасови плащания в BGN чрез РИНГС, предложена от участника.

 

1.1.5. Показател А5 – Такса за вътрешно банкови безкасови плащания в BGN:

 

Оценката по този показател се получава по формулата:

 

А5 = А5мин. / А5у х 2, където:

 

А5мин. е минималната такса в лева за една операция по вътрешно банкови безкасови плащания в BGN;

 

А5у е таксата в лева за една операция по вътрешно банкови безкасови плащания в BGN, предложена от участника.

 

1.1.6. Показател А6 – Такса за вътрешно банкови безкасови плащания в BGN:

 

Оценката по този показател се получава по формулата:

 

А6 = А6мин. / А6у х 4, където:

 

А6мин. е минималната такса в лева за една операция по вътрешно банкови безкасови плащания в BGN за  обслужване на трудови възнаграждения на работници и служители чрез файл за масово плащане;                            

 

А6у е таксата в лева за една операция по вътрешно банкови безкасови плащания в BGN за  обслужване на трудови възнаграждения на работници и служители чрез файл за масово плащане, предложена от участника.

 

1.1.7. Показател А7 – Такса за междубанкови безкасови плащания в BGN:

 

ценката по този показател се получава по формулата:

 

А7 = А7мин. / А7у х 4, където:

 

А7мин. е минималната такса в лева за една операция по междубанкови безкасови плащания в BGN за обслужване на трудови възнаграждения на работници и служители чрез файл за масово плащане;                            

 

А7у е таксата в лева за една операция по  междубанкови безкасови плащания в BGN за  обслужване на трудови възнаграждения на работници и служители чрез файл за масово плащане, предложена от участника.

 

1.1.8. Показател А8 – Такса за внасяне или теглене на парични средства в брой в BGN над 3000 лева:

 

Оценката по този показател се получава по формулата:

 

А8 = А8мин. / А8у х 14, където:

 

А8мин. е минималната такса за внасяне или теглене на парични средства в брой в BGN над 3000 лева:

 

А8у е  таксата за внасяне или теглене на парични средства в брой в BGN над 3000 лева, предложена от участника.

 

1.2. Неколичествен критерий К2 за оценка на офертите на участниците, който има 40 процента относителна тежест в общата оценка и се определя като сбор от оценките по показателите Б1 + Б2 + Б3 + Б4 + Б5+Б6+ Б7, посочени по-долу:

 

1.2.1. Показател Б1 – Наличие на банков офис в град Добрич: Наличието се оценява с 8 точки, липсата с 0 точки.

 

1.2.2. Показател Б2 – Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране: Наличието се оценява с 7 точки, липсата с 0 точки.

 

1.2.3. Показател Б3 – Наличие на развита АТМ мрежа (две и повече АТМ устройства) на територията на  гр. Добрич: Наличието се оценява с 4 точки, липсата с 0 точки.

 

1.2.4. Показател Б4 – Наличие на АТМ устройство на територията на „МБАЛ-Добрич” АД: Наличието се оценява с 6 точки, липсата с 0 точки.

 

1.2.5. Показател Б5 – Кредитен рейтинг:

 

Оценката по този показател се определя по таблицата:

 

MOODY’S

S&P

FITCH

JCRA

Оценка

Aaa

AAA

AAA

AAA

10

Aa1

AA+

AA+

AA+

9

Aa2

AA

AA

AA

8

Aa3

AA-

AA-

AA-

7

A1

A+

A+

A+

6

A2

A

A

A

5

A3

A-

A-

A-

4

Baa1

BBB+

BBB+

BBB+

3

Baa2

BBB

BBB

BBB

2

Baa3

BBB-

BBB-

BBB-

1

Ba1

BB+

BB+

BB+

0,

всеки по-нисък се оценява с 0

 

 

 

Представеният кредитен рейтинг може да е определен от посочените в таблицата кредитни агенции или други лицензирани агенции, съпътстван с анализ за  съответствие към рейтинговите скали на посочените рейтингови агенции.

 

1.2.6. Показател Б6 – Наличие на опит на участниците при  предоставяне на  финансови услуги на дружеството през последните 5 години: Наличието се оценява с 1 точки, липсата с 0 точки.

 

1.2.7. Показател Б7 –Наличие на предоставени допълнителни услуги по дебитни карти на перснала на лечебното заведение:

 

1.Предоставяне на кредит – овърдрафт ,с преференциална лихва до 5 нетни заплати –оценява се с 1 т. липсата с 0 точки.

 

2. Други услуги по дебитни карти / теглене на банкомат на финансовата институция без такса/  - оценява с 3 точки, липсата с 0 точки.

 

                   1.3. Комлексната оценка се определя като сбор от оценките по критериите К1 и К2.

 

Максималният брой точки е 100. Участникът, който е събрал максимален брой точки по комплексната оценка се класира на първо място. Комплексната оценка ще се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

 

В случаите, когато има участници с еднакъв брой точки в комплексната оценка, на първо място се класира участникът, който има по-висока оценка по количествения критерий К1.

 

В случаите, когато участник е направил нулево предложение по някои от количествените показатели за оценка, във формулите за определянето на оценките, само за целите на оценяването, предложението му ще се приема за направено със стойност „0.01”.

 

2. Договорът с определения за изпълнител участник ще бъде за срок от 2 години, като този срок може да бъде променян при наличието на нормативни основания за това.

 

3. Офертите на участниците трябва да съдържат:

 

3.1. Данни за лицето, което прави предложението (наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, седалище и адрес на управление);

 

3.2. Предложение за изпълнение, включващо предложения по всички показатели за оценка.

 

3.3. Срок на валидност на офертата, който трябва да е не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на представянето на предложението.

 

3. Офертите на участниците трябва да съдържат:

 

Пълният текст на поканата може да бъде изтеглен от портала на възложителя www.mbal-dobrich.com или да бъде получен по факс или електронна поща след заявяване на телефон 058 600 160.

 

 

 

Срок и условия за получаване на офертите: 11.12.2018 год.,до  16:00 часа в управлението на лечебното заведение в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24.

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 02.10.2017 година "МБАЛ-Добрич" АД сключи договор за дарение със съорганизаторите на БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА "БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" и по волята на дарителите на кампания 2016/2017 година, лечебното заведение получи дарение на медицинска апаратура-

" Ултразвуков апарат за диагностика в детската възраст и неонатология" 

 

 

 

 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

  

ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ "ОТВОРЕНИ ВРАТИ" ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

 

        В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България и  Програмата, финансирана от Глобалния фонд за борба срущу СПИН, туберкулоза и малария, в периода от 25.09.2017 г. до 29.09.2017 г. вкл. в "МБАЛ- Добрич" АД ще се проведе "Седмица на отворените врати".

       През периода на седмицата на "отворените врати" ще се извършва скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета,консултации, на съмнителните за туберкулоза лица- прегледи и допълнителни изследвания.

Работно време за периода 25.09.-29.09.2017 г. на ТУБ кабинет /намиращ се на І-ви етаж Терапевтичен корпус/ - всеки ден от 08.00 часа до 12.00 часа. 

За информация: 058/ 600 488 вътр.368

 

 

 

 

  Фондация"Малки Ангели" в Добрич дари 434 лева на Отделение по педиатрия при МБАЛ Добрич АД .

Сумата бе връчена на Началника на отделението д-р Йовчо Йовев от Председателя на организацията Оксана Иванова. Дарението ще бъде използвано за закупуване на климатик в една от стаите на отделението.

Средствата бяха набрани от кампанията "Деца помагат на деца". В рамките на инициативата, в сладкарница "Шоколад", бе подредена изложба от творби на деца-доброволци във фондацията, които бяха закупени от желаещи да помогнат. Тъй като скоро не сме помагали на дете с онкологично заболяване, сметнахме че е добре да дарим средствата за една по-обща цел, да помогнем на повече деца, обясни Председателят на фондацията.

Тя благодари за подкрепата на педагози и служители от ВУМ г. Добрич и от Частна профилирана гимназия по предприемачество и туризъм "Райко Цончев" г. Добрич, които се включиха в инициативата като дариха 200 лева. Изказа благодарност и на г-н Емилиян Чавдаров, управител на сладкарница "Шоколад" за съдействието и реализацията на инциативата