Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

 

                                                                       О Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

         "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, на основание чл. 91, ал. 1, във вр. с чл. 90 ал. 1 от КТ, във вр. с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ обявява конкурс за заемане на длъжностите за Началник отделение на: 

Отделение по нервни болести; Отделение по педиатрия; Отделение по инфекциозни болести; Отделение по неврохирургия;  Отделение по кожни и венерически болести; Отделение по хирургия; Ушно-носно-гърлено отделение; Отделение по анестезиология и интензивно лечение; Отделение по ортопедия и травматология; Отделение по кардиология; Първо отделение по вътрешни болести; Второ отделение по вътрешни болести; Отделение по физикална и рехабилитационна медицина; Отделение по медицинска онкология; Спешно отделение;  Отделение по трансфузионна хематология; Отделение съдебна медицина.

          Място на работата: съответното отделение на лечебното заведение.

          Характерът на работата е определен съобразно длъжностната характеристика.

     Изисквания за заемането на длъжностите: Образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина; Призната медицинска специалност по профила на отделението; Членство в Българския лекарски съюз; Квалификация по здравен мениджмънт е предимство при равни оценки на кандидатите.

         Документи за участие: Заявление за участие н конкурса; Професионална автобиография, с подробно посочен професионален стаж и професионален опит (европейски образец); Копия от дипломи за образование и квалификация;  Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз; Писмен проект на тема: "Организация и управление на дейността в отделението за тригодишен период" – в 2 екземпляра.

      Документите за участие се представят в срок до 16.00 часа на 24.11.2017 год. в отдел Човешки ресурси на лечебното заведение в гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, ет. 4, лично от кандидатите или от упълномощено лице, или по пощата. Документите трябва да се представят в запечатан плик, на който кандидатът следва да напише трите си имена, адрес и телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства. Проектът в 2 екземпляра се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.

           Конкурсът за всяка длъжност ще се проведе при следния ред:

         Първи етап: Допускане на кандидатите до участие в конкурса след проверка на представените документи. На допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

           Втори етап: Разглеждане и оценяване на проекта, устна защита на проекта от кандидата и класиране на кандидатите.

Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея, в отдел Човешки ресурси на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.

           За контакти: Д-р Трифон Йорданов, тел. 0886540115

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 02.10.2017 година "МБАЛ-Добрич" АД сключи договор за дарение със съорганизаторите на БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА "БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" и по волята на дарителите на кампания 2016/2017 година, лечебното заведение получи дарение на медицинска апаратура-

" Ултразвуков апарат за диагностика в детската възраст и неонатология" 

 

 

 

 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

  

ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ "ОТВОРЕНИ ВРАТИ" ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

 

        В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България и  Програмата, финансирана от Глобалния фонд за борба срущу СПИН, туберкулоза и малария, в периода от 25.09.2017 г. до 29.09.2017 г. вкл. в "МБАЛ- Добрич" АД ще се проведе "Седмица на отворените врати".

       През периода на седмицата на "отворените врати" ще се извършва скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета,консултации, на съмнителните за туберкулоза лица- прегледи и допълнителни изследвания.

Работно време за периода 25.09.-29.09.2017 г. на ТУБ кабинет /намиращ се на І-ви етаж Терапевтичен корпус/ - всеки ден от 08.00 часа до 12.00 часа. 

За информация: 058/ 600 488 вътр.368

 

 

 

 

  Фондация"Малки Ангели" в Добрич дари 434 лева на Отделение по педиатрия при МБАЛ Добрич АД .

Сумата бе връчена на Началника на отделението д-р Йовчо Йовев от Председателя на организацията Оксана Иванова. Дарението ще бъде използвано за закупуване на климатик в една от стаите на отделението.

Средствата бяха набрани от кампанията "Деца помагат на деца". В рамките на инициативата, в сладкарница "Шоколад", бе подредена изложба от творби на деца-доброволци във фондацията, които бяха закупени от желаещи да помогнат. Тъй като скоро не сме помагали на дете с онкологично заболяване, сметнахме че е добре да дарим средствата за една по-обща цел, да помогнем на повече деца, обясни Председателят на фондацията.

Тя благодари за подкрепата на педагози и служители от ВУМ г. Добрич и от Частна профилирана гимназия по предприемачество и туризъм "Райко Цончев" г. Добрич, които се включиха в инициативата като дариха 200 лева. Изказа благодарност и на г-н Емилиян Чавдаров, управител на сладкарница "Шоколад" за съдействието и реализацията на инциативата