Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

 

                                                       О Б Я В А
     На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г. „МБАЛ - ДОБРИЧ”АД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 30.06.2020г. по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-17-18/21.04.2017 год. на Министъра на здравеопазването
   1.1. Свободни работни места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:
 Лекар, специализант "Педиатрия" - 1 място
 Лекар, специализант "Пневмология и фтизиатрия" - 1 място
 Лекар, специализант "Неонатология" - 1 място
 Лекар, специализант "Медицинска онкология" - 1 място
   1.2. Свободни работни места за лекари-специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на здравеопазването за присъдена акредитационна оценка на "МБАЛ-Добрич"АД- "ОТЛИЧНА" за срок от пет години
 Лекар, специализант „Нервни болести” - 1 място
 Лекар, специализант "Педиатрия" - 1 място
 Лекар, специализант "Анестезиология и интензивно лечение" - 1 място
 Лекар, специализант "Пневмология и фтизиатрия" - 1 място
 Лекар, специализант "Неонатология" - 1 място
 Лекар, специализант "Акушерство и гинекология" - 1 място
 Лекар, специализант "Кардиология" - 1 място
 Лекар, специализант "Нефрология" - 1 място
 Лекар, специализант "Хирургия" - 1 място
 Лекар, специализант "Медицинска онкология" - 1 място
 Лекар, специализант "Ушно-носно-гърлени болести" - 1 място
 Лекар, специализант " Ендокринология и болести на обмяната " - 2 места
   2.Изисквания за заемане на длъжността "лекар-специализант":
    2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- магистър по медицина;
    2.2. Членство в Български лекарски съюз;
    2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;
   3.Необходими документи за кандидатстване:
    3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;
    3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- квалификационна степен „Магистър по медицина” и приложението към нея, заверена с текст „Вярно с оригинала”, три имена и подпис на кандидата;
    3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС.
    3.4.Мотивационно писмо.
    3.5.Автобиография- европейски формат.
    3.6.Копия от други документи, доказваща професионалната квалификация на кандидата: компютърна грамотност, ползването на чужди езици и др. ако има такива.
    3.7. Документ за удостоверяване на трудов стаж. Кандидатите, които са придобили стажа си в "МБАЛ-Добрич" АД, не представят документ за удостоверяване на стажа. Наличието на стаж се проверява служебно от комисията по допускане на кандидатите до конкурс.
    3.8. Декларация за обработка на лични данни (по образец).
   4. Ред за провеждане на конкурса:
    4.1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „МБАЛ-Добрич”АД. На допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, часа и мястото на провеждане на втори етап от конкурса.
    4.2. Втори етап- оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.
Комисията да извърши подбор между допуснатите кандидати по следните критерии:
а) среден успех от следването и от държавните изпити
Оценъчна скала:
- при успех от 3.00 до 4.00 – 1 точка
- при успех от 4.01 до 5.00 – 2 точки
- при успех от 5.01 до 5.50 – 3 точки
- при успех от 5.510 до 6.00 – 6 точки
б) трудов стаж по медицина
Оценъчна скала:
- при стаж до 1 година – 1 точка
- при стаж от 1 до 2 години – 2 точки
- при стаж от 3 до 5 години – 3 точки
- при стаж над 5 години – 4 точки
в) събеседване
Общата оценка се получава като средно – аритметично от трите критерия.
При наличие на повече кандидати от броя на определените места, класирането ще се извърши съобразно окончателен резултат на оценката на комисията провела конкурса.
Комисията да изготви Протокол с одобрените кандидати за лекари- специализанти по съответната специалност в системата на здравеопазването.
   5.Подаване на документи за участие в конкурса:
    5.1. Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ-Добрич”АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, лично от кандидатите или от упълномощено лице от 30.06.2020г.
    5.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано „Конкурс за избор на лекар-специализант по клинична специалност „…….”, за място което:
- държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г.
или
- лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със Заповед № РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на здравеопазването;
5.3 Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.
5.4. На кандидатите се предоставя предварително: „Длъжностна характеристика” на конкурсната длъжност, с която могат да се запознаят в Отдел „Човешки ресурси” на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.

Кандидатите, допуснати до участие в конкурса ще бъдат уведомени писмено за датата на провеждането му.
За контакти: Отдел „Човешки ресурси”, тел. 058/600 488 в. 325

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

„МБАЛ – Добрич” АД , на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници , с решение № 16/19.05.2020 г. и  № 18/10.06.2020 г на Съвета на директорите и Заповед №146/10.06.2020 г. на Изпълнителния директор, обявява публичен търг чрез явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти.

1.Описание на обектите:

1.1. Площ от 3 кв.м.  във фоайето на Хирургичен корпус на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 , за поставяне на масажни кресла , при определена първоначална тръжна цена 150,00 лева без ДДС;

1.2. Площ от 1 кв.м. във фоайето  на Терапевтичен блок на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, за поставяне на кафемашина , при определена първоначална тръжна цена 200,00 лева без ДДС ;

1.3. Площ от 1 кв.м. във фоайето на Хирургичен корпус на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, за поставяне на кафемашина , при определена първоначална тръжна цена 300,00 лева без ДДС ;

1.4. Недвижим имот на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, представляващ станция за биологични отпадъци с площ 48 кв. м. , при определена първоначална тръжна цена 250,00 лева без ДДС;

  1.5.  Площ от 40 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 на V етаж в Хирургичен корпус, представляваща 2 кабинета за медицинска дейност и 1 помещение за склад,  при първоначална тръжна цена 130.00 без ДДС;

2. Стъпката за наддаване е 10% от първоначалната тръжна цена.

3. Размера на депозита - 50  % началната тръжна цена:

По точка 1.1 –    75.00 лева

По точка 1.2. – 100.00 лева

По точка 1.3. – 150.00 лева;

По точка 1.4. -  125.00 лева;

По точка 1.5. –   65.00 лева;

4. Депозитът се заплаща  на касата на лечебното заведение или по банков път по банковата сметка на „МБАЛ –Добрич“ АД, посочена в тръжната документация до 29.06.2020 г.

5. Срок на договора за наем – 24 месеца.

6. Търга ще се проведе в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 30.06.2020г  от 10:00ч..

7. Тръжната документация се закупува от касата на лечебното заведение на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24  всеки работен ден от 08:30 до 15:30ч на стойност 24лв с ДДС до 29.06.2020г.

8. Оглед на обектите - всеки работен от 10:00 до 15:00ч до 29.06.2020 г., след предварителна заявка.

9. Краен срок за приемане на заявленията на участниците- 29.06.2020 г., до 16.30 часа.

10. Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в тръжната документация.

11. Повторно провеждане на търга -  в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 07.07.2020 г.  от 10:00 ч.

 

За допълнителна информация : тел. 058/ 60 10 96

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

„МБАЛ – Добрич” АД , на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници , с решение № 16/19.05.2020 г. и  № 18/10.06.2020 г на Съвета на директорите и Заповед №151/15.06.2020 г. на Изпълнителния директор, обявява публичен търг чрез явно наддаване за продажба на МПС собственост на „МБАЛ – Добрич“ АД.

1.Описание на обекта  - автобус  Пежо Боксер 1 800 (Peugeot Boxer 1 800), дизел,  регистрация 30.07.2004 г.,  при първоначална  тръжна цена без ДДС -  1 250,00 лева

2. Стъпката за наддаване е 10% от първоначалната тръжна цена.

3. Размера на депозита 20  % от първоначалната тръжна цена – 250 лв.

4. Депозитът се заплаща  на касата на лечебното заведение или по банков път по банковата сметка на „МБАЛ –Добрич“ АД, посочена в тръжната документация до 29.06.2020 год

5. Търга ще се проведе в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 30.06.2020г  от 09:00ч..

6. Тръжната документация се закупува от касата на лечебното заведение на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24  всеки работен ден от 08:30 до 15:30ч на стойност 24лв с ДДС до 29.06.2020г.

7. Оглед на обекта на адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 - всеки работен от 10:00 до 15:00ч до 29.06.2020 г., след предварителна заявка.

8. Краен срок за приемане на заявленията на участниците- 29.06.2020 г., до 16.30 часа.

9. Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в тръжната документация.

10. Повторно провеждане на търга - в сградата на „МБАЛ – Добрич” АД, гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24 в приемната на Управлението  на 07.07.2020 г.  от 09:00 ч.

 

За допълнителна информация : тел. 058/ 60 10 96