Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Проект BG05M9OP001-1.008-2179 „Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в МБАЛ- Добрич АД”по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места, процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

 

От 23.09.2015 г. в Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич АД отвори врати Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

В Здравно-консултативния център (ЗКЦ) се извършват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 г., с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на посочените целеви групи.

Финансирането на дейностите в Здравно-консултативния център се извършва по Програма към Министерство на здравеопазването (МЗ).

Дейностите в ЗКЦ са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), от застрахователни дружества и от специализирани научно-изследователски програми.

Услугите, предлагани в Здравно-консултативния център се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари (специалисти по акушерство и гинекология, по педиатрия и др. при необходимост), медицински сестри/акушерки, както и от немедицински специалисти (социален работник и психолог). Услугите се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя (с транспорт на лечебното заведение) при предварително изготвен график.

ЗКЦ обслужва пациенти на град и област Добрич.

Участието на потребителите като ползватели на услугите е безплатно и доброволно.

Здравно-консултативният център разширява и допълва дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози. Основна цел в работата на ЗКЦ е подобряване на майчиното здраве и здравето на децата до 18 г. (подобряване на показатели, свързани със здравето на младите хора, бременните, децата и двойките чрез насърчаване и подкрепа, промоция на здравето и подпомагане на достъпа до здравни грижи).

Дейността на ЗКЦ е насочена към изпълнение на следните основни задачи:

  •  активно издирване на целевите групи за обхващане с комплекс от здравни и социални услуги в зависимост от потребностите;
  •  подпомагане достъпа на целевите групи до системата на обществено здравеопазване, социалните услуги и подпомагане;
  •  идентифициране на рискови фактори, в т.ч и социалните с негативно влияние върху здравето,  развитието на детето, и качеството на родителските грижи;
  • координиране и осигуряване на медицински грижи при бременност с патология;
  • неонатални скринингови изследвания (неонатален слухов скрининг и скрининг на ретинопатия при недоносените деца и др.); 
  •  подпомагане отглеждането на детето в семейна среда в съответствие с неговата възраст, вкл. и домашни посещения;
  • регистрация и консултиране на здравно-неосигурени бременни с патологична бременност, на здравно-неосигурени родилки, на недоносени деца и на деца с хронични болести и/или с увреждания.     

Предоставянето на специализирани консултации от медицински и немедицински специалист/и за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в ЗКЦ или в дома се извършва чрез насочване на пациента от:

- личен лекар на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в осигуряване;

- лекари специалисти (педиатри, акушер-гинеколози и др.) от извънболничната медицинска помощ, осъществяващи наблюдението на детето/родилката/бременната;

- здравни медиатори;

- насочване от други лечебни заведения от болнична помощ;

- насочване от детски ясли, детски градини, училища;

- насочване от Дирекции „Социално подпомагане”;

- насочване от доставчици на социални услуги за деца и семейства в общността.

В случаите, когато пациентите/техните законни представители се обърнат самостоятелно и заявят своята потребност от услуга получават подробна информация за реда и условията за прием в Центъра.

Здравно-консултативният център (ЗКЦ) за майчино и детско здраве е позициониран на територията на „МБАЛ-Добрич” АД - Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102.

За дейността на ЗКЦ са осигурени: координатор, социален работник, психолог и медицински специалисти от лечебното заведение.

Данни за контакт:

-   Координатор: Веселина Митева;

-   тел. 058/600 488, вътр.355; GSM 0884 540 983;

-   работното време от 07.30 до 12.30 ч и от 13.00 – 16.00 ч. всеки делничен ден.

 

ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ

НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА,

РОДИЛКИ И БРЕМЕННИ С ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА

В ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД

 

 

 ПОНЕДЕЛНИК

                                                                                           07.30 ч. – 10.30 ч. Детски лекар (ЗКЦ);

                                                                                           10.30 ч. – 12.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);

                                                                                           14.00 ч. – 16.00 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар).

 

ВТОРНИК

                                                                                           07.30 ч. – 10.30 ч. Акушер-гинеколог (амбулаторно);

                                                                                           10.30 ч. – 12.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);

                                                                                           14.00 ч. – 16.00 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар).

 

СРЯДА

                                                                                          07.30 ч. – 09.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);

                                                                                          10.00 ч. – 12.00 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар)

                                                                                          12.00 ч. – 16.00 ч. Домашни посещения от медицински/немедицински специалисти.

 

ЧЕТВЪРТЪК

                                                                                          07.30 ч. – 10.30 ч. Детски лекар (ЗКЦ);

                                                                                          10.30 ч. – 12.30 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар);

                                                                                          14.00 ч. – 16.00 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар).

 

ПЕТЪК

                                                                                          07.30 ч. – 13.30 ч. Акушер-гинеколог (амбулаторно);

                                                                                          10.30 ч. – 12.30 ч. Психолог (ЗКЦ/стационар);

                                                                                          14.00 ч. – 16.00 ч. Социален работник (ЗКЦ/стационар).