Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Лабораторни показатели

 

„МБАЛ-Добрич” АД Клинична лаборатория

Лабораторно изследване

ХЕМАТОЛОГИЯ
ПКК- /3- и 5- Diff/
ДКК – визуално-микроскопско изследване
Морф. на еритроцити - визуално-микроскопско изследване
СУЕ
Ретикулоцити
Осмотична резистентност на еритроцитите
КРЪВОСЪСИРВАНЕ
Време на кървене
Протромбиново време / INR
Фибриноген
АРТТ
D-Dimer
БИОХИМИЯ
Глюкоза; ГТТ – глюкозотолерантен тест; профил
Общ белтък
Албумин
Билирубин - общ
Билирубин - директен
Урея
Креатинин
Пикочна киселина
ЛИПИДЕН СТАТУС
Холестерол - общ
Холестерол в HDL
Триглицериди
ЕНЗИМИ
Креатинкиназа (CK)
АСАТ(GOT)
AЛAT(GPT)
ГГТ(GGT)
Алкална фосфатаза
Амилаза
ЛДХ
Холинестераза
СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ
Креатинкиназа – MB (CK-MB) – количествен метод
Тропонин I
ЕЛЕКТРОЛИТИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ
Натрий(Na)
Калий (K)
Хлориди (Cl)
Калций (Ca)
Фосфор (P)
Желязо (Fe)
ЖСК
Магнезий (Mg)
КАС /Кръвно-газов анализ/
Индивидуални белтъци в серум
C- реактивен протеин – количествен метод
Ig A
Ig M
Ig G
Гликиран хемоглобин – HbA1c
Кръвно-газов анализ
ХОРМОНИ
PSA
CEA
CA 19-9
CA 125
CA 15-3
AFP
УРИНА
Урина - Общо химическо изследване на 10 и повече показателя – с автомат
Седимент
Калций – количествен метод
Общ белтък – количествен метод
Албумин /Микроалбуминурия/- количествен метод
Креатининов клирънс
ИЗПРАЖНЕНИЯ
Окултни кръвоизливи