Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория МБАЛ Добрич

 

Местоположение:

Клиничната  лаборатория  е част от диагностично-консултативния блок на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД гр. Добрич.


Персонал:

Началник:

    1. Д-р Румена Божилова д-р Румена Божилова

Клиничната лаборатория се ръководи от лекар със специалност, заемащ длъжността след проведен конкурс.

Специализации:

- Завършено висше образование по медицина през 1984 год.

- Придобита специалност по клинична лаборатория - 1992 год.

Следдипломна квалификация:

    - Специализация в Швейцария през 1993 год.
    - Курсове и семинари:
        „Лабораторна диагностика на ендокринните заболзаболявания";
        „Туморни маркери в онкологичната практика"; „Имунодиагностика в клиничната практика";
        „Осигуряване на качеството в клиничната лаборатория",
        „Съвременни проблеми и нови показатели в клиничната лаборатория",
        „Нови технологии в клиничната лаборатория" и др.
    - Участие в национални и международни конференции и конгреси по клинична лаборатория
    - Технически курс за обучение за работа с биохимичен анализатор в централата на Beckman Coulter - Швейцария

 

Представяне:

Клиничната  лаборатория  е част от ДКБ на МБАЛ Добрич.    Основна цел на клиничната лаборатория е с помощта на съвременна апаратура, утвърдени аналитични методи  и квалифициран персонал да осигури качествени и надеждни лабораторни резултати. За осъществяване на тази цел и решаване на множеството специфични  задачи КЛ провежда политика по организация и управление  на качеството на своята дейност, която включва:

   - създаване на адекватни условия за работа;
   - използване на съвременни и утвърдени методи и апарати за лабораторен анализ;
   - квалификация на кадрите;
   - осъществяване на лабораторен контрол чрез изграждане на система за управление на качеството в различните етапи на лабораторния процес; участие в национална и международна система за външна оценка на качеството.

Лабораторията предлага широка гама от клинично-лабораторни показатели, като стремежът е менюто да се разширява с оглед по-пълно удовлетворяване на изискванията на различните категории     потребители на услугите й.

КЛ при МБАЛ Добрич е получила двукратно много добра акредитационна оценка.

КЛ работи по всички клинични пътеки.

 

Апаратура:

Лабораторията е оборудвана със съвременни модели апарати на утвърдени и водещи фирми в областта на лабораторната диагностика, които отговарят на международните стандарти по качество. Лабораторните апарати и уреди се инсталират и поддържат от специализирани технически служби и от оторизирани сервизи на фирмите производители.

Използват се утвърдени, препоръчани в медицинския стандарт методи за лабораторен анализ, което гарантира високо аналитично качество – точност и надеждност на лабораторните резултати.

Клинична лаборатория МБАЛ Добрич   Клинична лаборатория МБАЛ Добрич   Клинична лаборатория МБАЛ Добрич
         
Клинична лаборатория МБАЛ Добрич   Клинична лаборатория МБАЛ Добрич   Клинична лаборатория МБАЛ Добрич
         
Клинична лаборатория МБАЛ Добрич   Клинична лаборатория МБАЛ Добрич   Клинична лаборатория МБАЛ Добрич
         
Клинична лаборатория МБАЛ Добрич