Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

МБАЛ - Добрич има отлична акредитационна оценка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

        Министерство на здравеопазването  

 

ЗАПОВЕД

№ РД -17-18/ 21.04.2017 г.

 

На основание чл. 89а от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 33, ал. 7 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и решение на Акредитационния съвет (Протокол № 1/24.01.2017 г.),

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Определям на „Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич“ АД, гр. Добрич:

 1.Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност - „отлична“ за срок от пет години;

 2.Акредитационна оценка за отделните медицински и други дейности, кактоследва:

2.1.     Отделение по хирургия - „отлична“ за срок от пет години;

2.2.     Отделение по урология - „отлична“ за срок от пет години;

2.3.     Отделение по ортопедия и травматология - „отлична“ за срок от пет години;

2.4.     Отделение по неврохирургия - „отлична“ за срок от пет години;

2.5.     Ушно-носно-гърлено отделение - „отлична“ за срок от пет години;

2.6.     Отделение по акушерство и гинекология - „отлична“ за срок от пет години;

2.7.    Отделение по неонатология - „отлична“ за срок от пет години;

2.8.     Отделение по анестезиология и интензивно лечение - „отлична“ за срок от

пет години;

2.9.     Първо отделение по вътрешни болести - „отлична“ за срок от пет години;

2.10.  Второ отделение по вътрешни болести - „отлична“ за срок от пет години;

2.11.  Отделение по кардиология - „отлична“ за срок от пет години;

2.12.  Отделение по медицинска онкология - „отлична“ за срок от пет години;

2.13.  Отделение по кожни и венерически болести - „отлична“ за срок от пет години;

2.14. Отделение по педиатрия - „отлична“ за срок от пет години;

2.15.  Отделение по нервни болести - „отлична“ за срок от пет години;

2.16.  Отделение по инфекциозни болести - „отлична“ за срок от пет години;

2.17.  Спешно отделение - „отлична“ за срок от пет години;

2.18.  Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - „отлична“ за срок от пет години;

2.19.  Отделение по диализно лечение - „отлична“ за срок от пет години;

2.20.  Отделение по образна диагностика - „отлична“ за срок от пет години;

2.21.  Отделение по трансфузионна хематология - „отлична“ за срок от пет години;

2.22.  Отделение по обща и клинична патология - „отлична“ за срок от пет години;

2.23.  Отделение по съдебна медицина - „отлична“ за срок от пет години;

2.24.  Клинична лаборатория - „отлична“ за срок от пет години;

2.25.  Микробиологична лаборатория - „отлична“ за срок от пет години;

2.26.  Болнична аптека - „отлична“ за срок от пет години;

2.27.  Административно-стопански блок - „отлична“ за срок от пет години;

2.28.  Централна стерилизация - „отлична“ за срок от пет години;

  1. Акредитационна оценка за обучението на студенти и специализанти, както следва:

3.1.      за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ - „отлична“ за срок от пет години;

3.2.      за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ - „отлична“ за срок от пет години;

3.3.      за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Обществено здраве“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ - „отлична“ за срок от пет години;

3.4.      за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалността „Медицински лаборант“ - „отлична"

за срок от пет години;

3.5.      за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалности: Вътрешни болести, Нефрология, Ендокринология и болести на обмяната, Гастроентерология, Пневмология и фтизиатрия, Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология, Кардиология, Медицинска онкология, Нервни болести,Образна диагностика, Ортопедия и травматология, Педиатрия, Урология, Ушно-носно- гърлени болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Хирургия, Инфекциозни болести, Кожни и венерически болести, Неонатология и Неврохирургия - „отлична“ за срок от пет години;

3.6.     за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ за придобиване на специалности Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) и Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите) - „отлична“ за срок от пет години;

 

 

Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО